กลับมาออนไซต์เต็มรูปแบบสำหรับค่ายโอลิมปิกวิชาการและดาราศาสตร์โอลิมปิก ที่คณะวิทยาศาสตร์ มข.

คณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น  เปิดค่ายโอลิมปิกวิชาการและค่ายฟิสิกส์ดาราศาสตร์โอลิมปิก ค่ายที่ 2  ประจำปีการศึกษา 2565  ของศูนย์ สอวน. คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  ณ ห้องวิทยวิภาส ๑  อาคารวิทยวิภาส คณะวิทยาศาสตร์ เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2566  ซึ่งค่ายที่ 2 นี้ มีกำหนดจัดระหว่างวันที่ 7 มีนาคม ถึง 3 เมษายน  2566  โดย สาขาชีววิทยา ระหว่างวันที่ 7 – 24 มีนาคม 2566  สาขาวิชาฟิสิกส์ เคมี คอมพิวเตอร์ คณิตศาสตร์  ระหว่างวันที่ 11 – 27 มีนาคม  2566 และสาขาวิชาดาราศาสตร์ มัธยมศึกษาตอนต้น  มัธยมศึกษาตอนปลาย  ระหว่างวันที่ 18 มีนาคม – 3 เมษายน 2566   โดยมี   ผศ. ดร.อังคณา  บุญยืด  คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ เป็นประธานกล่าวต้อนรับและเปิดค่าย  มี รศ. ดร.รจนา  บุระคำ  รองคณบดีฝ่ายวิจัย กล่าวรายงาน  มีคณาจารย์ นักเรียน ผู้ปกครอง คณะครู ผู้สังเกตการณ์เข้าร่วมพิธีเปิดกว่า 100  คน

รศ. ดร.รจนา บุระคำ รองคณบดีฝ่ายวิจัย คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

รศ. ดร.รจนา  บุระคำ รองคณบดีฝ่ายวิจัย กล่าวรายงานว่า “คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้รับมอบหมายจากมูลนิธิ สอวน. ให้ดำเนินการอบรมโครงการค่ายโอลิมปิกวิชาการและค่ายดาราศาสตร์โอลิมปิก เป็นประจำทุกปี โดยมีวัตถุประสงค์  เพื่อคัดเลือกและเตรียมพร้อมเยาวชนไทยที่จะเป็นผู้แทนไปแข่งขันโอลิมปิกวิชาการระดับนานาชาติ เพื่อขยายโอกาสให้นักเรียนได้เข้ามารับการฝึกอบรมในโครงการโอลิมปิกวิชาการมากขึ้น เพิ่มจำนวนอาจารย์วิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ ที่มีคุณภาพและมีความพร้อมในการพัฒนาการเรียนการสอนในระดับโรงเรียนให้ได้มาตรฐานเทียบเท่าสากลส่งเสริมให้มีการนำประโยชน์ที่ได้จากการดำเนินการโครงการโอลิมปิกวิชาการมาพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ให้ได้มาตรฐานระดับสากลและเพื่อให้ได้หลักสูตรพิเศษที่สามารถนำไปใช้คัดเลือกนักเรียนที่มีคุณสมบัติดีเด่นเข้าศึกษาในระดับอุดมศึกษาในอนาคต

สำหรับค่ายโอลิมปิกวิชาการ ค่ายที่ 2 นี้ ศูนย์ สอวน. มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้คัดเลือกนักเรียนจากค่ายที่ 1 จากศูนย์โรงเรียน สอวน. ใน 5 สาขาวิชา ได้แก่ เคมี ชีววิทยา คณิตศาสตร์ ฟิสิกส์ และคอมพิวเตอร์ จำนวนสาขาละ 30 คน รวม 150 คน ส่วนค่ายดาราศาสตร์โอลิมปิก มีผู้ผ่านการคัดเลือกจากค่ายที่ 1 เพื่อเข้าค่ายที่ 2  ในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน 20 คน และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จำนวน 20 คน รวม 40 คน ซึ่งเมื่อจบการอบรมค่ายที่ 2 นี้แล้ว จะมีการสอบคัดเลือกนักเรียน จำนวนสาขาละ 6 คน  เพื่อเป็นผู้แทนศูนย์ สอวน. มหาวิทยาลัยขอนแก่นเพื่อไปแข่งขันในระดับชาติ ต่อไป”

ผศ. ดร.อังคณา  บุญยืด  คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ผศ. ดร.อังคณา  บุญยืด  คณบดีคณวิทยาศาสตร์ กล่าวว่า “ตามที่ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้รับมอบหมายจากมูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ศึกษา ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ หรือมูลนิธิ สอวน. ให้เป็นศูนย์อบรม สอวน. ระดับภูมิภาค และดำเนินงานค่ายโอลิมปิกวิชาการและค่ายดาราศาสตร์โอลิมปิก โดยรับผิดชอบคัดเลือกนักเรียนในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 14 จังหวัด เพื่อเข้าค่ายโอลิมปิกวิชาการในสาขาต่างๆ และดาราศาสตร์โอลิมปิก ทั้งระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลาย รวมทั้งหมด 7 สาขาวิชา นั้น ในแต่ละปีได้มีนักเรียนสมัครเข้าร่วมโครงการเป็นจำนวนหลักหมื่น แต่มีนักเรียนที่สามารถผ่านเข้าค่ายที่ 1 จำนวนจำกัด ซึ่งค่ายที่ 1 ที่ผ่านมาได้มีการดำเนินการอบรม ณ โรงเรียนศูนย์ สอวน. ต่างๆ โดยมีศูนย์ สอวน. คณะวิทยาศาสตร์เป็นพี่เลี้ยง

ในโอกาสนี้ ขอแสดงความชื่นชมนักเรียนทุกคนที่ผ่านการคัดเลือกเข้ามาถึงค่ายที่ 2 ในวันนี้ ขอให้นักเรียนทุกคนจงใช้โอกาสนี้ให้คุ้มค่าที่สุด ตั้งใจศึกษาหาความรู้จากอาจารย์ผู้สอน เพื่อนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ประโยชน์ในการเข้าแข่งขันโอลิมปิกระดับชาติและนานาชาติ ตลอดจนในการเรียนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ในอนาคตต่อไป ขอแสดงความยินดีกับผู้ปกครองที่ได้ชื่นชมความสำเร็จของนักเรียน ขอขอบคุณบุคลากรทุกฝ่ายของคณะวิทยาศาสตร์ที่ได้เสียสละเวลาอันมีค่า ร่วมแรงร่วมใจกันดำเนินภารกิจอันสำคัญนี้ และขอขอบคุณผู้อำนวยการสถานศึกษา คณาจารย์ คณะครูจากโรงเรียนในเครือข่ายที่ให้ความร่วมมือในการพัฒนาการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ของไทยในครั้งนี้ และขออวยพรให้การจัดกิจกรรมค่ายโอลิมปิกวิชาการและค่ายดาราศาสตร์โอลิมปิกในครั้งนี้  จงดำเนินไปด้วยดีและบรรลุวัตถุประสงค์ตามที่ตั้งไว้ทุกประการ” ต่อมา รศ. ดร.รจนา  บุระคำ รองคณบดีฝ่ายวิจัย ได้แจ้งกฎ ระเบียบการเข้าค่าย 2 พร้อมตอบข้อซักถาม

Scroll to Top