คณะเภสัชศาสตร์ จัดอบรมการใช้โปรแกรม Basic-Intermediate Power BI และการประยุกต์ใช้ Power BI ระยะที่ 1

28 กุมภาพันธ์ 2566 คณะเภสัชศาสตร์ ได้จัดอบรมการใช้โปรแกรม Basic-Intermediate Power BI และการประยุกต์ใช้ Power BI ระยะที่ 1 โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.นรินทร์ จันทร์ศรี คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ เป็นประธานกล่าวเปิดการอบรม ผศ.ดร.ปฐมทรรศน์ ศรีสุข รองคณบดีฝ่ายบริหารกลยุทธ์และพัฒนาองค์กร กล่าวรายงานการจัดโครงการ และรศ.ดร. วรารัตน์ สงฆ์แป้น จากวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นวิทยากรให้ความรู้ในครั้งนี้

สำหรับการจัดโครงการ Human Resource Transformation โดยจัดกิจกรรม Incubation สำหรับบุคลากร คณะเภสัชศาสตร์ ภายใต้ กิจกรรมการจัดอบรมหลักสูตรด้านดิจิทัลประจำปี 2566 เพื่อเพิ่มพูนด้านการเรียนรู้ ฝึกฝนและพัฒนาทักษะด้านดิจิทัล อันเป็นประโยชน์ในการพัฒนางานสู่มาตรฐานการบริการ ซึ่งจะมีการจัดกิจกรรมฯ ขึ้นใน 2 ระยะ คือ ระยะที่ 1 ในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566 และ ระยะที่ 2 ในวันที่ 7 มีนาคม 2566

เพื่อให้บุคคลากรของคณะเภสัชศาสตร์ สามารถจัดการข้อมูลเพื่อใช้สำหรับการวิเคราะห์ข้อมูล และสามารถใช้โปรแกรม Power BI ในการวิเคราะห์ผลและนำเสนอรายงานในรูปแบบ Interactive ได้ ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 3312 ชั้น 3 อาคาร 3 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

.

Scroll to Top