สำนักบริการวิชาการ มข.จัดอบรม บริหารงานแบบ Lean ลดการทำงานที่ซ้ำซ้อน เพิ่มประสิทธิภาพขององค์กร

สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดหลักสูตรอบรมเชิงปฏิบัติการ การบริหารงานแบบลีน (Lean Management ) รุ่นที่ 2 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2566 ณ โรงแรมบายาสิตา มหาวิทยาลัยขอนแก่น

                  รองศาสตราจารย์ ดร.ศุภสิทธิ์ คนใหญ่ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริการวิชาการ รับมอบหมายปฏิบัติหน้าที่แทนผู้อำนวยการสำนักบริการวิชาการ เป็นประธานเปิดงาน โดยกล่าวถึงภารกิจในปัจจุบันของสำนักบริการวิชาการในด้านการเรียนรู้ตลอดชีวิต  โดยสำนักบริการวิชาการมีการจัดการอบรมหลักสูตรระยะสั้น Professional Training และ Short Courses Training เพื่อ Reskill/Upskill และเพิ่ม New Skill ให้กับผู้ที่สนใจได้เข้าร่วม และ เพื่อสนองตอบต่อยุทธศาสตร์ชาติทั้งในด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ สร้างโอกาสทางการศึกษาและความเสมอภาคทางสังคมให้เพิ่มมากยิ่งขึ้น

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปณัทพร เรืองเชิงชุม

                        การจัดอบรมในครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปณัทพร เรืองเชิงชุม ผู้เชี่ยวชาญด้าน Operations Management อาจารย์ประจำวิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น (MBA KKU) เป็นวิทยากรประจำหลักสูตร โดยเนื้อหาภาพรวมนั้น จะเป็นการบริหารงานแบบลีน วางแผนงานเพื่อลดขั้นตอน ลดการทำงานที่ซ้ำซ้อน บริหารทรัพยากรได้อย่างคุ้มค่า เพิ่มประสิทธิภาพขององค์กร โดยมีทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติการ เพื่อให้ผู้เข้าอบรมทุกท่านได้รับองค์ความรู้และทักษะเพื่อนำไปประยุกต์ใช้ได้จริง

‍                        ในช่วงท้ายการอบรม รองศาสตราจารย์ ดร.ศุภสิทธิ์ คนใหญ่ รองผู้อำนวยการสำนักบริการวิชาการ ฝ่ายบริการวิชาการ ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้อำนวยการสำนักฯ ในการมอบใบประกาศนียบัตรให้แก่ผู้ที่ผ่านการอบรมทุกท่าน และกล่าวปิดการอบรม โดยการอบรมหลักสูตร อบรมเชิงปฏิบัติการการบริหารงานแบบลีน (Lean Management ) รุ่นที่ 2 มีผู้ผ่านการอบรม จำนวนทั้งสิ้น 43 ท่าน

สำนักบริการวิชาการเรายังมีหลักสูตรอีกมากมายให้ผู้สนใจทุกท่านเลือกสรร

👉สามารถติดตามหลักสูตรอบรมของเรา ได้ที่ : https://trainuac.kku.ac.th

Line official : @846biwib
ภาพ/ข่าว : ฐกฤต อนุพล, เสาวลักษณ์ ราชำ
ประสานงานหลักสูตร : รชตวรรณ พรมภักดี
ศูนย์บริการวิชาการสังคม สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

#ลีนรุ่น2 #lean #leanmanagement #หลักสูตรลีน #หลักสูตร #หลักสูตรอบรม #หลักสูตรระยะสั้น #อบรม #อบรม #ขอนแก่น #มหาวิทยาลัยขอนแก่น #สำนักบริการวิชาการ #ทีมลีนรุ่น2

Scroll to Top