ศึกษาศาสตร์จับมือโรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมาร่วมพัฒนาครูและการจัดการเรียนการสอนระดับปฐมวัยจนถึงระดับชั้นมัธยมศึกษา

เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2566 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำโดย ศ.ดร.สุมาลี ชัยเจริญ คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ พร้อมด้วยผู้บริหารคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ ร่วมให้การต้อนรับคณะผู้บริหารจาก โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา ซึ่งนำโดย ภราดาวิทยา เทพกอม ผู้อำนวยการโรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา เพื่อลงนามบันทึกความเข้าใจและความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยคณะศึกษาศาสตร์ และ โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา ซึ่งเป็นการร่วมมือพัฒนา ปรับปรุงหลักสูตรที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอน ในระดับชั้นปฐมวัย ประถมศึกษา และมัธยมศึกษา รวมไปถึงสนับสนุนช่วยเหลือกิจกรรมทั้งด้านวิชาการ โดยดำเนินงานในแบบการประสานความร่วมมือในการเรียนการสอน การนิเทศการสอน การจัดทำวิจัย การพัฒนาหลักสูตร และการวัดและประเมินผล โดยมีเป้าหมายร่วมกันให้เกิดการพัฒนาหลักสูตร พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา นำไปสู่นักเรียนให้มีความรู้ความสามารถและเกิดทักษะที่สําคัญในยุคปัจจุบันและอนาคต

Scroll to Top