คณะวิทยาศาสตร์ มข. จัดการสัมมนาการถ่ายทอดตัวชี้วัดพร้อมระดมความคิดจากบุคลากรสายสนับสนุนทุกภาคส่วน

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  จัดการสัมมนาการถ่ายทอดตัวชี้วัดในแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  และการจัดทำหลักเกณฑ์ประเมินสมรรถนะหลักและสมรรถนะประจำกลุ่มงานของบุคลากรประเภทสนับสนุน ณ ห้องวิทยวิภาส ๑   อาคารวิทยวิภาส  คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  และ โรงแรมพันล้าน  บูติค รีสอร์ท จังหวัดหนองคาย   เมื่อวันที่ 17-19 กุมภาพันธ์ 2566   โดยมี ผศ. ดร.อังคณา  บุญยืด คณบดีคณะวิทยาศาสตร์  ผู้บริหาร  คณาจารย์ บุคลากรประเภทสนับสนุน ร่วมการสัมมนากว่า 100 คน เพื่อให้ความรู้ สร้างความเข้าใจ เกี่ยวกับตัวชี้วัดในแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2566 และร่วมแสดงความคิดเห็นในการจัดทำหลักเกณฑ์ประเมินสมรรถนะหลักและสมรรถนะประจำกลุ่มงานของบุคลากรประเภทสนับสนุน

ผศ. ดร.อังคณา บุญยืด คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ มข.

คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ มข.  กล่าวว่า “ สำหรับกิจกรรมที่เราจัดทั้ง 3 วัน คือ ระหว่าง วันที่ 17-19 กุมภาพันธ์นี้   คณะเรามีเป้าหมายที่จะถ่ายทอดตัวชี้วัด ที่กำหนดไว้ในแผนปฏิบัติการนะคะ  และอีกกิจกรรมก็คือ เป็นการระดมความคิดเห็นในการกำหนดสมรรถนะหลักและสมรรถนะประจำกลุ่มงานของบุคลากรสายสนับสนุน  เป้าหมายคือต้องการให้บุคลากรกลุ่มสายสนับสนุน ได้เข้าใจว่าคณะวิทยาศาสตร์ เรา มีทิศทางยังไงในการขับเคลื่อนคณะและมีการกำหนดตัวชี้วัดอะไรบ้าง เพื่อเป็นการติดตามว่าการดำเนินงานของคณะ เป็นไปตามพันธกิจและจะบรรลุวิสัยทัศน์ได้เมื่อไหร่นะคะ  รวมถึงการกำหนดตัวชี้วัดก็ต้องการความมีส่วนร่วมของทุกฝ่าย  และในความสำเร็จก็ต้องการสมรรถนะที่เกิดจากทุกคนด้วยนะคะ เพราะฉะนั้นก็จะเป็นเวทีที่ทุกคนได้มาร่วมวิเคราะห์ตนเอง ร่วมกำหนดสมรรถนะทั้งที่เป็นของตนเองและสมรรถนะประจำกลุ่มงานตามสายงาน ซึ่งตรงนี้ก็จะเชื่อมโยงไปกับเรื่องของการประเมินผลการปฏิบัติงานของแต่ละคนด้วย

กิจกรรมครั้งนี้ เมื่อดำเนินการแล้วเสร็จเราจะได้ตัวสมรรถนะหลักและสมรรถนะประจำกลุ่มงานของสายสนับสนุน เพื่อที่จะออกมาเป็นหลักเกณฑ์ในการประเมิลผลการปฏิบัติงาน  ที่เราจะเริ่มใช้ในปีงบประมาณ 2567 ต่อไป”  คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ มข. กล่าวโดยสรุป

Scroll to Top