KKBS ผนึก บริษัท ซี.เจ. เอ็กซ์เพรส กรุ๊ป จำกัด เสริม นศ. สู่ตลาดแรงงาน การันตีมีงานทำร้อยเปอร์เซ็นต์

________เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 10:00 น. คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี จัดพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจความร่วมมือทางวิชาการ กับ บริษัท ซี.เจ. เอ็กซ์เพรส กรุ๊ป จำกัด โดยภายในพิธีได้รับเกียรติจากผู้บริหารคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประกอบด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.เพ็ญศรี เจริญวานิช คณบดีคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศักดิ์สุริยา ไตรยราช ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายการเรียนรู้ตลอดชีวิตและเครือข่าย และ บริษัท ซี.เจ. เอ็กซ์เพรส กรุ๊ป จำกัด โดย คุณณิชาริญ พิพัฒนผาติการย์ รองผู้อำนวยการฝ่าย Operation-HR คุณปรารถนา ชังเหยี่ยว รองผู้จัดการฝ่าย Operation-HRM ร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจความร่วมมือทางวิชาการ พร้อมด้วยบุคลากรคณะบริหารธุรกิจและการบัญชีร่วมเป็นเกียรติและสักขีพยาน ณ ห้องวังเลิศ อาคาร BS.01 คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยขอนแก่น

รองศาสตราจารย์ ดร.เพ็ญศรี เจริญวานิช คณบดีคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี

________รองศาสตราจารย์ ดร.เพ็ญศรี เจริญวานิช กล่าวว่า “คณะบริหารธุรกิจและการบัญชีมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้มีการลงนามบันทึกความเข้าใจ MOU กับ บริษัท ซี.เจ. เอ็กซ์เพรส กรุ๊ป จำกัด โดยวัตถุประสงค์ความร่วมมือในครั้งนี้ คือ ร่วมกันพัฒนาการผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพสูง และมีสมรรถนะตรงตามความต้องการของประเทศ เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้เข้าฝึกงาน ฝึกสหกิจศึกษาในหน่วยงานต่างๆ ของบริษัท อีกทั้งสร้างความร่วมมือด้านการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรร่วมกัน เพื่อให้มีความก้าวหน้าสอดคล้องกับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ’’

คุณณิชาริญ พิพัฒนผาติการย์ รองผู้อำนวยการฝ่าย Operation-HR บริษัท ซี.เจ. เอ็กซ์เพรส กรุ๊ป จำกัด

________คุณณิชาริญ พิพัฒนผาติการย์ กล่าวว่า “ทางบริษัทมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในสถานประกอบการสำหรับการฝึกงานของนักศึกษา เพื่อเป็นการสร้างโอกาสทางอาชีพให้แก่นักศึกษา เนื่องจากในปีที่ผ่านมาทางบริษัทได้มีการขยายสาขาไป 36 สาขาในจังหวัดขอนแก่น และมีแผนที่จะเปิดเพิ่มอีก 6 สาขา และในอนาคตอาจมีการสร้างคลังสินค้าที่ขอนแก่น ซึ่งนี่ก็เป็นเหตุผลที่ทางเราต้องการทำ MOU ที่มหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อต้องการผู้บริหารไปทำงานที่คลังสินค้า และจากการที่บริษัทมีการขยายสาขาเพิ่มขึ้นในทุกปี จึงทำให้เราต้องการผู้บริหาร ผู้จัดการระดับสาขาเพิ่มขึ้น สำหรับนักศึกษาที่ได้มาฝึกงานที่บริษัทก็มีโอกาสเติบโตทางหน้าที่การงาน สามารถเป็นถึงระดับผู้จัดการ ผู้บริหารได้”

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศักดิ์สุริยา ไตรยราช ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายการเรียนรู้ตลอดชีวิตและเครือข่าย

________ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศักดิ์สุริยา  ไตรยราช กล่าวสรุปว่า  “บันทึกความเข้าใจฉบับนี้ทำขึ้นเพื่อร่วมกันพัฒนาการผลิตบัณฑิตในระดับอุดมศึกษาให้มีคุณภาพสูง เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้ฝึกงานฝึกสหกิจศึกษาในหน่วยงานต่าง ๆ ของบริษัท เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ทักษะและประสบการณ์นอกตำราเรียนหรือภายในห้องเรียน เพื่อสร้างความร่วมมือด้านการพัฒนาศักยภาพบุคลากรร่วมกันทั้งทางด้านงานวิชาการจากมหาวิทยาลัยขอนแก่นและการถ่ายทอดเทคโนโลยีประสบการณ์การทำงานจากบริษัท บริษัทจะจัดบุคลากรที่มีความรู้เข้าร่วมสนับสนุนเพื่อพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนในสาขาที่เกี่ยวข้องให้มีความทันสมัยและสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีร่วมกับมหาวิทยาลัยขอนแก่น บริษัทจะควบคุมดูแลการฝึกสหกิจศึกษาให้คำแนะนำ ให้คำปรึกษา ให้เป็นไปตามหลักสูตรและออกใบรับรองให้กับนักศึกษาที่ผ่านเกณฑ์”

________การลงนามบันทึกความเข้าใจความร่วมมือทางวิชาการครั้งนี้ คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี กับ บริษัท ซี.เจ. เอ็กซ์เพรส กรุ๊ป จำกัด ได้เห็นชอบร่วมกันในการพัฒนาการผลิตบัณฑิตให้มีศักยภาพสูง เพื่อตอบโจทย์ความต้องการของสถานประกอบการ โดยเฉพาะธุรกิจกลุ่มค้าปลีกโดยเปิดโอกาสให้นักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่นได้ฝึกงานหรือฝึกสหกิจศึกษาในหน่วยงานต่างๆของบริษัท เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ นอกจากนี้ยังมีการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรร่วมกันทั้งทางด้านวิชาการจากมหาวิทยาลัยขอนแก่น และการถ่ายทอดเทคโนโลยี ประสบการณ์จาก บริษัท ซี.เจ. เอ็กซ์เพรส กรุ๊ป จำกัด เพื่อให้มีความก้าวหน้าสอดคล้องกับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ

________สำหรับบริษัท ซี.เจ. เอ็กซ์เพรส กรุ๊ป จำกัด เป็นผู้ประกอบการในกลุ่มธุรกิจการค้าปลีก โดยบริษัทดำเนินธุรกิจมากกว่า 17 ปี มีการเติบโตอย่างต่อเนื่องและรวดเร็ว ซึ่งการร่วมมือกันของทั้งสองหน่วยงานในครั้งนี้นับเป็นก้าวสำคัญของการผลิตและพัฒนาบุคลากรให้ตรงต่อความต้องการของตลาดซึ่งจะส่งผลต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและการค้าของประเทศต่อไปในอนาคต

ข่าว   :   พิมพ์กมล  ชัยวัง  นศ.ฝึกสหกิจศึกษา สาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ภาพ  :   วรัญญู   ดอนเหนือ   /  พิมพ์กมล  ชัยวัง

สำนักบริการวิชาการ มข. ร่วมกับ สำนักงานศาลยุติธรรมจังหวัดยโสธร จัดหลักสูตร Upskill ให้กับบุคลากรภาครัฐ ด้านไกล่เกลี่ยข้อพิพาทฯ เพื่อลดข้อขัดแย้งและคดีความที่เกิดขึ้น และ ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ไกล่เกลี่ยฯ ของกระทรวงยุติธรรม

คณะเทคโนโลยี มข. ได้เข้าร่วมโครงการวิจัย “การเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจในห่วงโซ่อุปทานอุตสาหกรรมน้ำปลาร้า ด้วยเทคโนโลยีสร้างมูลค่ากากปลาร้า (ระยะที่ 2)” ของหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข.) ในกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)

Scroll to Top