สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา พานักศึกษาเข้าศึกษาดูงาน ณ ท่าอากาศยานนานาชาติขอนแก่น

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 22 กุมภาพันธ์ 2566 สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้จัดโครงการกิจกรรมเชิญวิทยากรมาบรรยายให้ความรู้ ครั้งนี้ทางหลักสูตรฯ ได้จัดให้นักศึกษาไปรับฟังบรรยาย ณ ท่าอากาศยานนานาชาติขอนแก่น จ.ขอนแก่น นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์อำพล วงศ์ษา และ ดร.ศุภกร ติระพัฒน์ พานักศึกษาจำนวน 78 คน เข้าร่วมกิจกรรม ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของรายวิชา EN114774 SPECIAL TOPICS IN CIVIL ENGINEERING โดยมีจุดประสงค์เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้เรื่องการออกแบบการก่อสร้าง เทคโนโลยีใหม่ๆ ที่ใช้ในการก่อสร้าง รวมไปถึงระบบบริหารงานก่อสร้าง ทั้งนี้นักศึกษาได้เรียนรู้และสอบถามข้อสงสัยจากผู้เชี่ยวชาญด้วยตนเอง ซึ่งได้รับผลการตอบรับจากนักศึกษาดีมาก

Scroll to Top