สาธิตฯ มข. คว้ารางวัลเหรียญทองประกวดนวัตกรรม Thailand New Gen Inventors Award : I-New Gen Award 2023 ในงาน “วันนักประดิษฐ์ ประจำปี 2566”

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่นฝ่ายมัธยมศึกษา (มอดินแดง) ได้ส่งผลงานเข้าร่วม ในระดับมัธยมด้วยสิ่งประดิษฐ์นวัตกรรมที่มีชื่อว่า เครื่องปลูกพืชอัจฉริยะควบคุมด้วยระบบอัตโนมัติ (SMD Farm Bot I) ซึ่งมีผู้จัดทำผลงานดังนี้ นายคุณากร  ตั้งตระกูล, นายปวริศร์  แพงมา, และนายจักรพงศ์  สียา โดยมีอาจารย์จุฬารัตน์  สียา,อาจารย์อรงกรต  ปีกลม และอาจารย์ศิริชัย ตั้งตระกูล เป็นที่ปรึกษา ในงาน “วันนักประดิษฐ์ ประจำปี 2566” ซึ่งจัดโดย สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) มีขึ้นระหว่างวันที่ 2-6 กุมภาพันธ์ 2566 ที่ผ่านมา ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพมหานคร

โดยผลงาน “เครื่องปลูกพืชอัจฉริยะควบคุมด้วยระบบอัตโนมัติ (SMD Farm Bot I)” ได้คว้ารางวัลระดับ เหรียญทอง ในการประกวดสิ่งประดิษฐ์ระดับเยาวชน Thailand New Gen Inventors Award : I-New Gen Award 2023 ถือได้ว่าเป็นผลงานที่ตอบตามวิสัยทัศน์ของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่นที่ได้ปรับเปลี่ยนมาสู่การผลิตนักนวัตกรที่มีความคิดสร้างสรรค์ในยุคดิจิทัล โดย ศ.ดร.สุมาลี ชัยเจริญ คณบดีคณะศึกษาศาสตร์และรักษาการผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตฯ รวมทั้งการขับเคลื่อนการปรับปรุงหลักสูตรและการสร้างประสบการณ์คณะผู้บริหารของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่นฝ่ายมัธยมศึกษา (มอดินแดง) ทำให้ครูและนักเรียนสามารถยกระดับคุณภาพการเรียนรู้ไปสู่การสร้างสมรรถนะใหม่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

การประกวดสิ่งประดิษญ์ระดับเยาวชน Thailand New Gen Inventors Award : I-New Gen Award 2023 เป็นเวทีให้เยาวชนคนรุ่นใหม่ที่มีศักยภาพที่จะพัฒนาเป็นนักวิจัยและนวัตกร ได้นำผลงานมาจัดแสดงและแสดงศักยภาพทางด้านความคิดสร้างสรรค์ ซึ่งจะนำไปสู่ช่องทางในการขยายฐานบุคลากรด้านการวิจัยและนวัตกรรมที่จะเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงประเทศในอนาคต ซึ่งปีนี้มีผลงานของเยาวชนในระดับมัธยมศึกษา ระดับอาชีวศึกษา และระดับอุดมศึกษา จำนวน 446 ผลงาน ได้แก่ ระดับชั้นมัธยมศึกษา จำนวน 245 ผลงาน ระดับอาชีวศึกษา 103 ผลงาน และ ระดับอุดมศึกษา จำนวน 98 ผลงาน

KKU Demonstration School wins a golden medal from Thailand New Gen Inventors Award: I-New Gen Award 2023

https://www.kku.ac.th/16048

Scroll to Top