สำนักหอสมุด มข.ส่งมอบความรักความห่วงใยในเดือนแห่งความรัก ผ่านนิทรรศการมีชีวิต เรื่อง “การดูแลตนเองให้ห่างไกลจากโรคมะเร็งท่อน้ำดี”

ระหว่าง วันที่ 14-28 กพ 2566 สำนักหอสมุด ร่วมกับสถาบันมะเร็งท่อน้ำดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้จัดนิทรรศการเผยแพร่ความรู้เรื่องพยาธิใบไม้ตับ และ มะเร็งท่อน้ำดี เพื่อสร้างความตระหนักรู้ให้แก่ ประชาชนทุกกลุ่มในสังคม ถึงอันตรายของพยาธิใบไม้ตับ และโรคมะเร็งท่อน้ำดี โดยจัดนิทรรศการเผยแพร่ความรู้เพื่อสร้างสุขนิสัยที่ดีสำหรับป้องกัน พยาธิใบไม้ตับ และโรคมะเร็งท่อน้ำดี เพื่อการมีสุขภาพที่ดีของประชาชนทุกคนในสังคมต่อไป

  รศ นพ.สุพัชญ์ สีนะวัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น กล่าวว่า “สำนักหอสมุดในฐานะ Learning center for ALL และ Wisdom Institute ได้เปิดการบริการรูปแบบใหม่ โดยนำองค์ความรู้ และนวัตกรรม ที่นักวิจัยของมหาวิทยาลัยขอนแก่นได้ศึกษา คิดค้นหรือ พัฒนาขึ้น มาจัดแสดงในรูปแบบของนิทรรศการมีชีวิต (Live exhibition) เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ต่างๆ ที่มหาวิทยาลัยขอนแก่นสร้างสรรค์ขึ้น ให้เกิดประโยชน์ในวงกว้าง เพื่อที่ประชาชน ทุกกลุ่มในสังคมจะได้รับทราบ องค์ความรู้เหล่านี้ เพื่อนำไปประยุกต์ ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและ ชุมชนต่อไป”

ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดกล่าวเพิ่มเติมว่า “ในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2566 ซึ่งเป็นวันแห่งความรัก สำนักหอสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอส่งมอบความรัก ความปรารถนาดีไปยังทุกท่าน ผ่านนิทรรศการมีชีวิต เรื่อง “การดูแลตัวเองให้ห่างไกลจากมะเร็งท่อน้ำดี” และขอเชิญชวน นักเรียนนักศึกษา บุคลากร และผู้สนใจทุกท่านมาร่วมเรียนรู้ ผ่านนิทรรศการนี้เพื่อดูแลสุขภาพให้ห่างไกลจากโรคมะเร็งท่อน้ำดี”

ผู้สนใจทุกท่านสามารถเข้าชมนิทรรศการมีชีวิต เรื่อง “การดูแลตัวเองให้ห่างไกลมะเร็งท่อน้ำดี” ได้ ระหว่างวันที่ 14-28 กุมภาพันธ์ 2566 ที่โถงชั้น 2 อาคารศูนย์สารสนเทศ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

สำนักบริการวิชาการ มข. ร่วมกับ สำนักงานศาลยุติธรรมจังหวัดยโสธร จัดหลักสูตร Upskill ให้กับบุคลากรภาครัฐ ด้านไกล่เกลี่ยข้อพิพาทฯ เพื่อลดข้อขัดแย้งและคดีความที่เกิดขึ้น และ ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ไกล่เกลี่ยฯ ของกระทรวงยุติธรรม

คณะเทคโนโลยี มข. ได้เข้าร่วมโครงการวิจัย “การเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจในห่วงโซ่อุปทานอุตสาหกรรมน้ำปลาร้า ด้วยเทคโนโลยีสร้างมูลค่ากากปลาร้า (ระยะที่ 2)” ของหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข.) ในกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)

Scroll to Top