ขอแสดงความยินดี กับ ดร.ธรรมนูญ ชาญขนิษฐา ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชาเคมี (หลักสูตรนานาชาติ) ที่ได้รับรางวัล CST Awards

 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  ขอแสดงความยินดี กับ ดร.ธรรมนูญ ชาญขนิษฐา ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชาเคมี (หลักสูตรนานาชาติ) ที่ได้รับรางวัล CST Awards  ประเภทที่ 7  Merck-CST Distinguished Dissertation Award 2022 จากสมาคมเคมีแห่งประเทศไทยในพระอุปถัมภ์ โดยระหว่างศึกษาปริญญาเอก ดร.ธรรมนูญ ชาญขนิษฐา เป็นนักศึกษาในที่ปรึกษาของ รศ. ดร.สุวัตร นานันท์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

Scroll to Top