นันทนา มนต์คาถา นักศึกษา ป.โท สาขาวิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ ได้รับคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการนักศึกษาภาคฤดูร้อนของสถาบันวิจัยไอออนหนักจีเอสไอ

ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวนันทนา มนต์คาถา นักศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาฟิสิกส์ ในโอกาสได้รับคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการนักศึกษาภาคฤดูร้อนของสถาบันวิจัยไอออนหนักจีเอสไอ

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวนันทนา  มนต์คาถา นักศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์   ในโอกาสได้รับคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการนักศึกษาภาคฤดูร้อนของสถาบันวิจัยไอออนหนักจีเอสไอ โครงการ “HGS-HIRe Summer Student Program at GSI” โดย มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ระหว่างวันที่  24 กรกฏาคม – 14 กันยายน 2566  ณ เมืองดาร์มสตัดท์ สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี

โครงการดังกล่าว  สถาบันวิจัยสถาบันวิจัยไอออนหนักจีเอสไอ  ได้ทูลเกล้าถวายทุนแด่ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า  กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ  สยามบรมราชกุมารี  เพื่อพระราชทานแก่นักศึกษาสาขาวิชาฟิสิกส์ให้เข้าร่วมโครงการจำนวน 2 คนต่อปี ทั้งนี้ คณะทำงานโครงการนักศึกษาภาคฤดูร้อน เซิร์น  เดซี  และสถาบันวิจัยไอออนหนักจีเอสไอ ดำเนินการรับสมัครนักศึกษาเพื่อเข้าร่วมโปรแกรมภาคฤดูร้อน GSI ดำเนินการคัดเลือกนักศึกษาที่มีคุณสมบัติเหมาะสมในเบื้องต้น  แล้วนำความขึ้นกราบบังคมทูล สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า  กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ  สยามบรมราชกุมารี ทรงพระราชวินิจฉัยคัดเลือกนักศึกษาเข้าร่วมโปรแกรมดังกล่าว ปัจจุบันมีนักศึกษาสาขาฟิสิกส์ได้รับพระราชทานทุนเข้าร่วมโครงการนักศึกษาภาคฤดูร้อนของจีเอสไอแล้ว จำนวน 4 รุ่น (ปี 2560, ปี 2562 และปี 2565) รวม 8 คน

Scroll to Top