QSHC ร่วมระดมความคิด “กระบวนการวัด วิเคราะห์ และปรับปรุงผลงานด้วย Statistical Process control”

(วันที่ 31 มค.2566) รศ.นพ.ภัทรพงษ์ มกรเวส ผู้อำนวยการศูนย์หัวใจสิริกิติ์ ฯ เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “กระบวนการวัด วิเคราะห์ และปรับปรุงผลงานด้วย Statistical Process control” ณ ห้องประชุมนพดล ทองโสภิต ชั้น 3 อาคารศูนย์หัวใจสิริกิติ์ พร้อมบรรยาย Hospital Overview เกี่ยวกับยุทธศาสตร์และภาพรวมการบริหารภายในศูนย์หัวใจสิริกิติ์ฯ อีกด้วย

โดยการอบรมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก นพ.อนุวัฒน์ ศุภชุติกุล ผู้ทรงคุณวุฒิ สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) ร่วมเป็นวิทยากร ถ่ายทอดสาระความรู้และร่วม Workshop : How to use control chart for Hospital Quality Improvement กับผู้เข้าร่วมการอบรมได้นำความรู้ไปพัฒนาองค์กรและปรับใช้ในกระบวนการทำงานให้เกิดประสิทธิภาพ..

Scroll to Top