สืบฮีตเดือนสาม นำฮอยศรัทธา บูชาพระธาตุ

เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2566 รองศาสตราจารย์ ดร.นิยม วงศ์พงษ์คํารองอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำทีมคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยประกอบไปด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิตติสันต์ ศรีรักษา ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ,ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.หอมหวล บัวระภา ที่ปรึกษาศูนย์ศิลปวัฒนธรรม ,รองศาสตราจารย์ ดร.เกียรติไชย  ฟักศรี  คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ,รองศาสตราจารย์ ดร.อรทัย เพียยุระ  คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์พร้อมผู้บริหาร,เจ้าหน้าที่คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ,นายวรศักดิ์ วรยศ ผู้อำนวยการศูนย์ศิลปวัฒนธรรม ,นางสาวนันทิดา เสือปู่ รองผู้อำนวยการศูนย์ศิลปวัฒนธรรม และบุคลากรศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น เข้าร่วมพิธีอัญเชิญพระอุปคุตและร่วมขบวนอัญเชิญพระอุปคุต ณ ริมฝั่งแม่น้ำโขง วัดพระธาตุพนมวรมหาวิหาร อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม

โดยมหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับเครือข่ายด้านศิลปวัฒนธรรม ร่วมถวายงานองค์พระธาตุพนม “สืบฮีตเดือนสาม นำฮอยศรัทธา บูชาพระธาตุ” ในการจัดขบวนแห่อัญเชิญพระมหาอุปคุต พระอรหันต์ขีณาสพผู้ทรงฤทธิ์จากลำน้ำโขง ขึ้นมาปกปักรักษางานบุญเดือนสาม นมัสการพระธาตุพนม พร้อมถวายเครื่องกริยาบูชาพระอุรังคธาตุเจ้า ตามฮีดคองประเพณี ซึ่งในปีนี้ ตรงกับวันที่ 29 มกราคม พ.ศ.2566

โดยในปีนี้ขบวนแห่อัญเชิญพระมหาอุปคุต ออกแบบภายใต้แนวคิด “ตามรอยพระราชศรัทธา”

ย้อนรำลึกเหตุการณ์ที่ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ตลอดจนพระบรมวงศานุวงศ์ ทรงมีพระราชศรัทธาต่อพระองค์ธาตุพนม ดังปรากฎ “รอยพระราชศรัทธา” เสด็จพระราชดำเนินมาระหว่างปี พ.ศ.2498 – 2522 โดยทรงนมัสการพระธาตุพนมในปี พ.ศ. 2498 จนกระทั่งการพระราชพิธียกฉัตรยอดองค์พระธาตุพนม  และบรรจุพระอุรังคธาตุขึ้นบรรจุในองค์พระธาตุพนมที่ชาวไทยร่วมกันบูรณะขึ้น ในปี พ.ศ.2522

โดยโครงการสืบฮีตเดือนสาม นำฮอยศรัทธา บูชาพระธาตุพนม ในครั้งนี้ดำเนินงานโดยศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับคณะละครสุดสะแนน ,เฮือนกองคำผ้างาม และคณะเหยาเข้าถึงธรรม

ข่าว : ฐัพไทย  ถาวร
ภาพ : อุดมศักดิ์ ปั่นกลาง / ดิศรณ์  ตรากลาง

 

 

Scroll to Top