Health AI นวัตกรรมสู่การชะลอวัย

รายการ : 9 ข่าวค่ำ

ออกอากาศ : วันที่ 19 มกราคม 2566

สถานี : สำนักข่าวไทย TNAMCOT ที่มา : https://youtu.be/V6ROhN-qCzI

มหาวิทยาลัยขอนแก่น เปิดตัวโปรแกรม Health AI นวัตกรรมตรวจสุขภาพเชิงรุก แปลผลอายุชีวภาพของร่างกายจากผลตรวจเลือด เก็บข้อมูลเปรียบเทียบได้ถึง 15 ปี ซึ่งจะทำให้ประชาชนรู้เท่าทันความเสื่อมของร่างกาย มีแรงจูงใจปรับเปลี่ยนพฤติกรรม นำไปสู่การชะลอวัยในที่สุด

Scroll to Top