สำนักบริการวิชาการ จัดอบรมสำหรับผู้ต้องการขึ้นทะเบียนเป็นผู้ไกล่เกลี่ยข้อพิพาท ตามพระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ. 2562 รุ่นที่ 6

             
       สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับ โรงเรียนพัฒนาผู้นำและสร้างสันติธรรม รักสคูล จัดอบรมหลักสูตร “การไกล่เกลี่ยข้อพิพาท ตามพระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ. 2562” รุ่นที่ 6 ระหว่าง    วันที่ 9 – 13 มกราคม 2566 ที่ผ่านมา ณ โรงแรม โรงแรมดีวารี จอมเทียนบีช พัทยา จังหวัดชลบุรี  โดยมีจำนวนผู้เข้าสนใจเข้าร่วมอบรมเพื่อขึ้นทะเบียนเป็นผู้ไกล่เกลี่ยจำนวน 21 ท่าน
        ศ.นพ.วันชัย วัฒนศัพท์ นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ได้กล่าวถึง การดำเนินงานหลักสูตรโดยมหาวิทยาลัยขอนแก่นซึ่งได้รับอนุญาตการจัดอบรมจาก คณะกรรมการพัฒนาการบริหารงานยุติธรรมแห่งชาติ หรือ กพยช. ซึ่งในการกระบวนการเรียนประกอบการด้วยการ บรรยาย ได้ฝึกปฏิบัติจำลองสถานการณ์ และการศึกษาดูงานจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อส่งเสริมการสร้างความเข้าใจและลดความขัดแย้งและพัฒนาทักษะความสามารถของผู้เข้ารับการอบรม และสามารถนำไปปรับใช้ในการปฏิบัติงานได้จริง และผู้ที่ผ่านการอบรมสามารถขึ้นทะเบียนเป็นผู้ไกล่เกลี่ยตามกฎหมายที่กำหนดได้ โดยหลักสูตรนี้มีวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ประกอบด้วย ศาสตราจารย์นายแพทย์วันชัย วัฒนศัพท์ นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ, อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น อดีตผู้อำนวยการสำนักสันติวิธีและธรรมาภิบาลสถาบันพระปกเกล้า และ ผู้บริหารโรงเรียนพัฒนาผู้นำและสร้างสันติธรรม รักสคูล, อาจารย์ไพโรจน์ มินเด็น ตุลาการศาลปกครองสูงสุด อาจารย์อดุลย์ ขันทอง ประธานแผนกคดีสิ่งแวดล้อม ในศาลอุทธรณ์ ภาค 2 และ ดร. ธปภัค บูรณสิงห์ ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการระงับข้อพิพาท กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม
              สำหรับผู้สนใจเข้าร่วมอบรมเพื่อ ขึ้นทะเบียนผู้ไกล่เกลี่ย สำนักบริการวิชาการจะมีการจัดอบรมอีกครั้งใน วันที่ 13-17 มีนาคม 2566 ณ โรงแรมเซ็นทรา แกรนด์ แอท เซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว กรุงเทพฯ
Scroll to Top