สำนักหอสมุด มข. ก้าวข้ามการเป็นห้องสมุดมหาวิทยาลัย นำทีมจิตอาสาสนับสนุนการเรียนรู้ของชุมชนผ่านกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ

เมื่อวันเสาร์ที่ 14 มกราคม พ.ศ. 2566 สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่นนำโดย รศ.นพ.สุพัชญ์ สีนะวัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักหอสมุด ร่วมกับผู้บริหารและบุคลากรของสำนัก ได้ร่วมกันจัดกิจกรรม “วันเด็กแห่งชาติ” ซึ่งสำนักหอสมุดได้ดำเนินกิจกรรมในครั้งนี้ร่วมกับเยาวชนจิตอาสา ร่วม 200 คน ซึ่งประกอบด้วย นักเรียนมัธยม จากโรงเรียนต่างๆ ในจังหวัดขอนแก่น เช่น รร.ขอนแก่นวิทยายน รร.สาธิต มหาวิทยาลัยขอนแก่น รร.แก่นนครวิทยาลัย ตลอดจน นักศึกษาทุกระดับ จากหลากหลายคณะวิชา ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น และสถาบันการศึกษาอื่นๆ

กิจกรรมในครั้งนี้ ประกอบด้วยกิจกรรมการเรียนรู้ผ่านโลกเสมือน (Learning through metaverse experience) กิจกรรมระบายสี กิจกรรมเล่านิทาน ตลอดจน กิจกรรมการแสดงดนตรี โดยได้รับความสนใจจากนักเรียนจากโรงเรียนต่างๆ อาทิ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาสามเหลี่ยม โรงเรียนศรีสังวาลย์ และโรงเรียนโสตศึกษา ตลอดจนเยาวชนในเขตพื้นที่จังหวัดขอนแก่น มาร่วมกิจกรรมกันเป็นจำนวนมาก

รศ.นพ.สุพัชญ์ สีนะวัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักหอสมุด กล่าวตอนหนึ่งในการเปิดกิจกรรมในครั้งนี้ว่า ” สำนักหอสมุด ในฐานะ Learning center for All มุ่งเน้นที่จะสนับสนุนการเรียนรู้ของนักเรียน นักศึกษา ผ่านประสบการณ์ในชีวิตจริง ซึ่งกิจกรรมในวันนี้ นอกจากจิตอาสา ทุกคนจะได้ ร่วมแสดงออกถึงการมีจิตสาธารณะร่วมทำกิจกรรมเพื่อมอบความสุขให้กับน้องๆเยาวชนในวันเด็กแห่งชาติแล้ว จิตอาสายังจะได้เรียนรู้ทักษะที่จำเป็นสำหรับศตวรรษที่ 21 เช่น ทักษะในการทำงานเป็นทีม ทักษะในการสื่อสาร ทักษะด้าน ICT ตลอดจนทักษะความเป็นผู้นำ ซึ่งเป็นทักษะที่มีประโยชน์ และ มีความสำคัญต่อการทำงานในยุคปัจจุบัน

สำนักบริการวิชาการ มข. ร่วมกับ สำนักงานศาลยุติธรรมจังหวัดยโสธร จัดหลักสูตร Upskill ให้กับบุคลากรภาครัฐ ด้านไกล่เกลี่ยข้อพิพาทฯ เพื่อลดข้อขัดแย้งและคดีความที่เกิดขึ้น และ ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ไกล่เกลี่ยฯ ของกระทรวงยุติธรรม

คณะเทคโนโลยี มข. ได้เข้าร่วมโครงการวิจัย “การเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจในห่วงโซ่อุปทานอุตสาหกรรมน้ำปลาร้า ด้วยเทคโนโลยีสร้างมูลค่ากากปลาร้า (ระยะที่ 2)” ของหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข.) ในกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)

Scroll to Top