บรรยายพิเศษ “อนาคตครู อนาคตใคร” อุปนายกสภามหาวิทยาลัยฉายภาพ สร้างความพร้อมครูไทยในอนาคต

เมื่อวันอังคารที่ 10 มกราคม 2566 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้จัดการบรรยายพิเศษ เรื่อง “อนาคตครู อนาคตใคร” โดย นายสุรพล เพชรวรา อุปนายกสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษในครั้งนี้

ศ.ดร.สุมาลี ชัยเจริญ คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ ได้กล่าวรายงานความส่วนหนึ่งว่า “ท่านสุรพล เพชรวรา เป็นบุคคลที่ให้ความสำคัญของการศึกษาไทย การพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา และการสร้างครูที่มีคุณภาพ การบรรยายพิเศษครั้งนี้เป็นการเสริมสร้างประสบการณ์ตรงให้นักศึกษาวิชาชีพครูของคณะ ให้มีมุมมอง มีแนวคิดที่จะนำไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ในอนาคตการประกอบวิชาชีพได้ และขอขออบคุณท่านที่ให้เกียรติมาบรรยายพิเศษในครั้งนี้”

นายสุรพล เพชรวรา อุปนายกสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้บรรยายพิเศษ ความตอนหนึ่งว่า “ด้วยอาชีพผมเป็นนักการทูต แต่ผมก็เป็นทูตที่สนใจด้านการศึกษา อนาคตของความเป็นครู ต้องรู้ ข้อมูลนักเรียน ข้อมูลครู ข้อมูลโรงเรียน ปัญหาของการศึกษาไทย การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากร และอนาคตครู ในอนาคตสังคมไทยจะกลายเป็นสังคมไร้บุตรหลาน บุตรหลานที่เรียนในระบบจะน้อยลงเรื่อยๆ อนาคตของเราคืออนาคตของคนอื่นด้วย เพราะทุกส่วนประกอบจะเกี่ยวเนื่องกันทุกประการ พร้อมทั้งชี้แนะแนวทางการแก้ปัญหาอนาคตครูไทยต่อนักศึกษาที่ซักถามแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน”

Scroll to Top