ประชาสัมพันธ์ รับสมัครเข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ปี 2566

ด่วน!! เปิดรับสมัครเข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ปี 2566 จำนวน 60 คน

ด้วยสถาบันวิจัยและพัฒนาวิชาชีพครูสำหรับอาเซียน มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับ สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา กับ สถาบัน National Institute for School Teachers and Staff Development (NITS) ประเทศญี่ปุ่น และสถาบันพัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา (สคบศ.) จัดโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ประจำปี พ.ศ. 2566

มีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาศักยภาพ ภาวะความเป็นผู้นำ การวิจัยและการศึกษาเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนให้แก่ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา และสร้างเครือข่ายการพัฒนาวิชาชีพทางการศึกษาระหว่างหน่วยงานการศึกษาในประเทศไทยและประเทศญี่ปุ่น ด้วยการเชื่อมโยงนโยบายกับการฝึกปฏิบัติจริงสู่การพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา เพื่อการพัฒนาศักยภาพให้แก่ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาในด้านการศึกษาชั้นเรียน (Lesson Study) การส่งเสริมการจัดการชั้นเรียนให้มีคุณภาพ (Classroom Management) และภาวะผู้นำ (Leadership)  ที่มุ่งเน้นการทำงานศึกษาวิจัยร่วมกันของผู้ประกอบวิชาชีพและผู้ที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนและการเรียนรู้ของผู้เรียนในบริบทการทำงานจริงในชั้นเรียนและสถานศึกษาของตนอย่างเป็นระบบและต่อเนื่องในระยะยาว

กลุ่มเป้าหมายผู้เข้าร่วมโครงการฯ รับสมัครสถานศึกษา จำนวน 20 แห่ง แห่งละ 3 คน รวมจำนวน  60 คน ประกอบด้วย ผู้บริหารสถานศึกษา รองผู้บริหารสถานศึกษา ครู หรือศึกษานิเทศก์

คุณสมบัติผู้เข้าร่วมโครงการ สถานศึกษาที่สนใจเข้าร่วมโครงการฯ ต้องส่งผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา เข้าร่วมการคัดเลือกเป็นทีม สถานศึกษาละ 3 คน ประกอบด้วย ผู้บริหารสถานศึกษา รองผู้บริหารสถานศึกษา ครู หรือศึกษานิเทศก์
ทั้งนี้ จะต้องมีผู้สมัครดำรงตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา หรือ รองผู้บริหารสถานศึกษา ไม่น้อยกว่า 1 คน มีประสบการณ์ในตำแหน่งดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี  และมีอายุการทำงานคงเหลือไม่น้อยกว่า 10 ปี ผู้ดำรงตำแหน่งครู ต้องมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์  มีความสามารถด้านวิชาการ พร้อมที่จะพัฒนาตนเองเป็นครูแกนนำ/ครูต้นแบบ เพื่อนำนวัตกรรมที่ได้จากการเข้าร่วมโครงการฯ ไปใช้ในสถานศึกษาได้

ระยะเวลาดำเนินการ ผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการฯ ต้องเข้าร่วมกิจกรรมการดำเนินงานและเข้ารับพัฒนา จำนวน 5 ระยะ ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2566 – เดือนเมษายน 2567
ระยะที่ 1 เข้าร่วมการพัฒนาองค์ความรู้และดําเนินการจัดทําแผนพัฒนาสถานศึกษา (School Improvement Plan) ผ่านระบบออนไลน์ และเข้าร่วมกิจกรมเปิดชั้นเรียนระดับชาติ National Open Class ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ระยะที่ 2 การนําความรู้ที่ได้จากการพัฒนาไปประยุกต์ใช้ในสถานศึกษา วงรอบที่ 1
ระยะที่ 3 การศึกษาดูงาน นวัตกรรมต้นแบบ ณ NITS ประเทศญี่ปุ่น
ระยะที่ 4 การนําความรู้ที่ได้จากการพัฒนาไปประยุกต์ใช้ในสถานศึกษา วงรอบที่ 2
ระยะที่ 5 การแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อการขยายผล
โดยผู้ผ่านการพัฒนาครบทั้ง 5 ระยะ จะได้รับเกียรติบัตร

สถานศึกษาที่ประสงค์สมัครเข้าร่วมโครงการฯ ที่สนใจ กรอกแบบฟอร์มการสมัครเข้าร่วมโครงการฯ ผ่าน Google Form ที่ shorturl.at/bnBHX ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 31 มกราคม 2566 และประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการฯ ภายในวันพุธที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566

ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์คุรุสภา www.ksp.or.th หรือสอบถามที่ กลุ่มวิเทศสัมพันธ์ โทร.  0 2280 2736 หรืออีเมล fru@ksp.or.th

คลิ๊กที่นี่ เพื่อดาวน์โหลดประกาศ

คณะเทคโนโลยี มข. ได้เข้าร่วมโครงการวิจัย “การเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจในห่วงโซ่อุปทานอุตสาหกรรมน้ำปลาร้า ด้วยเทคโนโลยีสร้างมูลค่ากากปลาร้า (ระยะที่ 2)” ของหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข.) ในกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)

Scroll to Top