ขอเชิญพุทธศาสนิกชน รับฟังธรรมะของบูรพาจารย์ในสายกรรมฐานหลวงปู่มั่น ผ่านแอปพลิเคชั่นมือถือเผยแผ่ธรรมะ luangta.com และช่องทางสื่อต่าง ๆ

มูลนิธิเสียงธรรมเพื่อประชาชน ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตตียราชนารี ซึ่งเป็นองค์กรการกุศลก่อตั้งโดยองค์หลวงตาพระมหาบัว ญาณสัมปันโน วัดป่าบ้านตาด มีวัตถุประสงค์ในการดำเนินงานเพื่อเผยแผ่ธรรมะของบูรพาจารย์สายกรรมฐานหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต ให้ประชาชนชาวไทยได้มีโอกาสรับฟังธรรมะ ได้อย่างสะดวกกว้างขวาง เพื่อจะได้น้อมนำธรรมะเข้าสู่จิตใจ ให้มีหลักใจในการดำเนินชีวิต อยู่ในกรอบศีลธรรมอันดีงาม อันจะนำมาซึ่งความสงบสุขร่มเย็นของประเทศชาติและสังคมไทยสืบไป โดยปัจจุบันมูลนิธิฯ ได้พัฒนาช่องทางเผยแผ่ธรรมะ ผ่านแอปพลิเคชั่นมือถือชื่อ luangta.com


นอกจากนั้นหากพุทธศาสนิกชนท่านใดที่สนใจสามารถรับฟังธรรมะของบูรพาจารย์ในสายกรรมฐานหลวงปู่มั่น ในรูปแบบสื่อต่างๆ ได้อย่างหลากหลาย ดังนี้

https://www.facebook.com/siangdhamluangta

https://www.instagram.com/siangdham/
https://twitter.com/siangdhamth
https://luangta.com/index.php
LineID:siangdhamfb

 

คณะเทคโนโลยี มข. ได้เข้าร่วมโครงการวิจัย “การเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจในห่วงโซ่อุปทานอุตสาหกรรมน้ำปลาร้า ด้วยเทคโนโลยีสร้างมูลค่ากากปลาร้า (ระยะที่ 2)” ของหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข.) ในกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)

Scroll to Top