นศ.สถาปัตย์ มข.คว้า 6 รางวัล ประกวดวิทยานิพนธ์ทางสถาปัตยกรรมดีเด่น ประจำปี 2022 (TOY arch 2022)

 

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษา คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2564 ที่ได้รับรางวัลประกวดวิทยานิพนธ์ดีเด่น  ในโครงการ THESIS OF THE YEAR AWARD หรือ TOY arch 2022 จัดโดย สมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์ และ สภาคณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทย (CDAST) ซึ่งมีผลงานในสาขาสถาปัตยกรรมหลักทั้งสิ้น 228 ผลงาน จากสถาบันทั่วประเทศ โดยคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้รับรางวัลรวมทั้งสิ้น 6 รางวัล ทั้งหมดดังนี้

 

ชื่อวิทยานิพนธ์ : โครงการศูนย์พักพิงผู้สูงอายุ จังหวัดขอนแก่น
รางวัลที่1
ระดับภูมิภาคอีสาน สาขาสถาปัตยกรรมหลัก
รางวัลชมเชย
วิทยานิพนธ์แห่งปี สาขาสถาปัตยกรรมหลัก
นายธนดล โคตรสุวรรณ
อาจารย์ที่ปรึกษา : อ.รุ่งจิต จารุพงษ์ทวิช

 

ชื่อวิทยานิพนธ์ : โครงการศูนย์จิตสุขภาวะเชิงสร้างสรรค์ กทม.
รางวัลที่ 2
ระดับภูมิภาคอีสาน สาขาสถาปัตยกรรมหลัก
นางสาวสุวิชาดา เฮ็งมีชัย
อาจารย์ที่ปรึกษา : ผศ. เขมโชต ภู่ประเสริฐ

 

ชื่อวิทยานิพนธ์ : โครงการศูนย์วิจัยและอนุรักษ์ไก่เหลืองหางขาว จ.พิษณุโลก
รางวัลชมชย
ระดับภูมิภาคอีสาน สาขาสถาปัตยกรรมหลัก
นายอนุชา นนทภา
อาจารย์ที่ปรึกษา : ผศ.ดร. จันทนีย์ จิรัณธนัฐ

 

ชื่อวิทยานิพนธ์ : โครงการศูนย์พักพิงผู้ป่วยมะเร็งเต้านมระยะสุดท้ายแก่ผู้ยากไร้
รางวัลชมเชย
ระดับภูมิภาคอีสาน สาขาสถาปัตยกรรมหลัก
นางสาวชนกานต์ ปิติภัทรโยธิน
อาจารย์ที่ปรึกษา : ผศ. นิสรา อารุณี

 

ชื่อวิทยานิพนธ์ : โครงการพิพิธภัณฑ์แห่งจินตนาการ มหัศจรรย์โลกใต้ท้องทะเล
รางวัลชมเชย ระดับภูมิภาคอีสาน สาขาสถาปัตยกรรมหลัก
นายธนพล ภิรมย์ไชย
อาจารย์ที่ปรึกษา : ผศ. เบญจวรรณ์ ทัศนลีลพร

 

โครงการ THESIS OF THE YEAR AWARD 2022 หรือ TOY arch 2022 ได้ประกาศผลรางวัลไปเมื่อวันที่ 31 ธันวาคม 2565  ซึ่งโครงการนี้จัดประกวดวิทยานิพนธ์ดีเด่นแห่งปี เพื่อสร้างแรงกระตุ้นให้นักศึกษาสร้างสรรค์ผลงานวิทยานิพนธ์ที่สัมฤทธิ์ผลสูงสุด และเป็นแรงบันดาลใจให้กับรุ่นน้องในการเตรียมพร้อมที่จะสร้างสรรค์ผลงานวิทยานิพนธ์ที่ดีและเด่นต่อไป และเพื่อเป็นเวทีสำหรับนักศึกษาของแต่ละสถาบันสามารถเผยแพร่ผลงานวิทยานิพนธ์ซึ่งเป็นผลงานชิ้นสุดท้ายก่อนจบเป็นบัณฑิตของนักศึกษา โดยกลุ่มด้านสถาปัตยกรรมหวังจะให้เกิดเวทีเช่นนี้ติดต่อกันทุกปี มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาได้มีเวทีแสดงออกด้านความคิด เผยแพร่แนวความคิด และผลงานสู่สาธารณะ  สร้างแรงกระตุ้นให้นักศึกษาสร้างสรรค์ผลงานวิทยานิพนธ์ให้สัมฤทธิ์ผลสูงสุด และส่งเสริมความร่วมมือระหว่างคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ของแต่ละสถาบันทั่วประเทศ

 

 

ภาพ : facebook : TOY ARCH Thailand , facebook : WFH : เวิร์ก ฟรอม เฮือน Thesis Exhibition 2022
ข้อมูล : สภาคณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทย (CDAST)
ข่าว : กรรณภัสส์ สิริเกียรติ

Scroll to Top