KKBS ร่วมมือกับ NBT และ บ.ดิน ดิน จำกัด ขับเคลื่อนการสื่อสารนำผลงานนวัตกรรมสู่สังคม

________เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2565 เวลา 14.30 น. คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี  ได้จัดพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU) ในการขับเคลื่อนการสื่อสารประชาสัมพันธ์ผลงานและนวัตกรรมด้านการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชนของมหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดขึ้น 2 ชุด ชุดแรกระหว่างคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี กับ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย  สำนักประชาสัมพันธ์เขต 1 ขอนแก่น กรมประชาสัมพันธ์ และชุดที่สอง ระหว่างคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี กับ บริษัท ดินดิน จำกัด  โดยได้รับเกียรติจาก  ศาสตราจารย์ ดร.ธิดารัตน์ บุญมาศ รองอธิการบดีฝ่ายนวัตกรรมและวิสาหกิจ เป็นประธานในพิธี  รองศาสตราจารย์ ดร.เพ็ญศรี เจริญวานิช  คณบดีคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี เป็นผู้กล่าวต้อนรับและรายงาน   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศักดิ์สุริยา ไตรยราช  ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายการเรียนรู้ตลอดชีวิตและเครือข่าย  กล่าวสรุปบันทึกความเข้าใจความร่วมมือทางวิชาการ และได้รับเกียรติจาก นางทัศนีย์  ผลชานิโก รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์  ดร.พรพิทักษ์ แม้นศิริ ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์เขต 1  นางสาวมะลิดา ภัคเครือพันธุ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ดินดิน จำกัด  พร้อมด้วย  คณะผู้บริหารสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จากจังหวัดต่างๆ ในภาคอีสาน  ผู้บริหารบริษัท ดินดิน จำกัด  คณะผู้บริหารคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี  และบุคลากร จำนวนมากร่วมเป็นเกียรติและเป็นสักขีพยาน  ณ ห้องประชุมวังเลิศ  คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี  มหาวิทยาลัยขอนแก่น

รองศาสตราจารย์ ดร.เพ็ญศรี เจริญวานิช  คณบดีคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี

________รองศาสตราจารย์ ดร.เพ็ญศรี เจริญวานิช กล่าวว่า “คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี ได้มุ่งมั่นดำเนินการตามยุทธศาสตร์ Academic Service Transformation ของมหาวิทยาลัย ภายใต้การนำของท่านอธิการบดี รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล เพื่อส่งเสริมการบริการวิชาการสู่สังคมของคณาจารย์บุคลากรและนักศึกษาตามบทบาทหน้าที่ การอุทิศเพื่อสังคมและชุมชน โดยการร่วมมือทางวิชการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดความร่วมมือและแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนาการปฏิบัติงานด้านการสื่อสาร ประชาสัมพันธ์ผลงานด้านวิจัย การบริการวิชาการ และนวัตกรรมของคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี และเพื่อประโยชน์ในการพัฒนาสังคมและชุมชมให้เกิดความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน”

นางทัศนีย์  ผลชานิโก รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์

________คุณทัศนีย์ ผลชานิโก  กล่าวว่า “วันนี้ได้รับเกียรติมาร่วมในงานในนามของอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์  ซึ่งกรมประชาสัมพันธ์ได้มีการสื่อสารภาครัฐสู่ประชาชนมาจนถึง 89 ปี ซึ่งจะครบปีที่ 90 ในปี 2566 นับว่าเป็นเวลาที่ยาวนาน  โดยได้ให้ความสำคัญในการส่งข่าวสารที่สามารถนำไปพัฒนาชีวิต พัฒนาอาชีพ เพื่อให้ได้รับการเติมเต็ม ทำให้ชีวิตที่เป็นอยู่ดียิ่งขึ้น โดยได้ยึดถือหลักการสื่อสารที่ถูกต้องและเชื่อถือได้ผ่านสื่อมาโดยตลอด ในปัจจุบันรูปแบบการสื่อสารได้เปลี่ยนไปตามสถานการณ์   และมีสื่อดิจิทัลที่ทันสมัยมากขึ้น  ทำให้ผู้รับข่าวสารสามารถเลือกช่องทางรับข้อมูลข่าวสารผ่านช่องทางที่ชื่นชอบได้  สำหรับความร่วมมือในครั้งนี้พบว่าคอนเทนต์ หรือข้อมูลเนื้อหาของมหาวิทยาลัยขอนแก่นที่ได้จัดทำขึ้นเพื่อเผยแพร่นั้น นับว่าเป็นคอนเทนต์ที่ดีมาก  กรมประชาสัมพันธ์มีความยินดีอย่างยิ่งที่จะสนับสนุน  จึงเป็นที่มาของการลงนามความร่วมมือทางวิชาการในครั้งนี้   เพื่อนำไปเผยแพร่ในช่องทางที่มีต่อไป”

ศาสตราจารย์ ดร.ธิดารัตน์ บุญมาศ รองอธิการบดีฝ่ายนวัตกรรมและวิสาหกิจ

________ด้าน ศาสตราจารย์ ดร.ธิดารัตน์  บุญมาศ ได้กล่าวในพิธีเปิดว่า  “วันนี้เรามาร่วมกันในการขับเคลื่อน โครงการดีๆ ของมหาวิทยาลัยขอนแก่นออกสู่ภายนอก โดยคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยขอนแก่น มีความร่วมมือกับทางกรมประชาสัมพันธ์ เขต 1 และบริษัท ดิน ดิน จำกัด  ในส่วนของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ในหลาย ๆโครงการ ทั้งด้านการเรียนการสอน การบริการ การวิจัย  มหาวิทยาลัยได้มอบสิ่งดี ๆ ให้กับชุมชนและสังคม ในเรื่องขององค์ความรู้ การพัฒนา โดยได้มีการถ่ายทอดสู่ชุมชน  ความร่วมมือในครั้งนี้ ถือเป็นสิ่งดี ๆ ที่เรามีภาคี เครือข่าย กับกรมประชาสัมพันธ์ และบริษัท ดิน ดิน จำกัด  เป็นการส่งเสริม กันในการขับเคลื่อน และมีการพัฒนาไปด้วยกัน”

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศักดิ์สุริยา  ไตรยราช ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายการเรียนรู้ตลอดชีวิตและเครือข่าย 

________สำหรับพิธีการลงนามความร่วมมือทางวิชาการในครั้งนี้ ได้จัดขึ้น 2 ชุด ชุดแรกเป็นการลงนามความร่วมมือ ระหว่างคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี กับ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย  สำนักประชาสัมพันธ์เขต 1 ขอนแก่น กรมประชาสัมพันธ์  ผู้ร่วมลงนามประกอบด้วย  รองศาสตราจารย์ ดร.เพ็ญศรี เจริญวานิช  คณบดีคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี และ ดร.พรพิทักษ์ แม้นศิริ โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศักดิ์สุริยา  ไตรยราช ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายการเรียนรู้ตลอดชีวิตและเครือข่าย  และ นายพิชัย ศิริสม หัวหน้าฝ่ายข่าว รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่น ร่วมลงนามเป็นพยาน  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ทางด้านวิชาการ หรือถ่ายทอดประสบการณ์ ระหว่างผู้บริหารหรือบุคลากร ระหว่างมหาวิทยาลัย กับ สำนักประชาสัมพันธ์เขต 1 เพื่อเสริมสร้างความรู้ เพิ่มศักยภาพ หรือพัฒนาทักษะความสามารถด้านการสื่อสาร รวมทั้งการช่วยเหลือ และแบ่งปันทรัพยากร เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานด้านการสื่อสาร  และการเป็นเครือข่ายการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม เพื่อนำไปสื่อสารผ่านช่องทางต่างๆ ของสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่น สำนักประชาสัมพันธ์เขต 1 และของมหาวิทยาลัยขอนแก่น อาทิ ผลิตรายการเปลี่ยนโฉมประเทศไทย โดยมีเป้าหมายในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ทั้งในและต่างประเทศอีกด้วย

นางสาวมะลิดา ภัคเครือพันธุ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ดินดิน จำกัด

________พิธีการลงนามความร่วมมือทางวิชาการชุดที่สอง เป็นการลงนามระหว่างคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี กับ บริษัท ดินดิน จำกัด  โดย รองศาสตราจารย์ ดร.เพ็ญศรี  เจริญวานิช คณบดีคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี กับ  นางสาวมะลิดา  ภัคเครือพันธุ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ดิน ดิน จำกัด เป็นผู้ร่วมลงนาม  โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ศักดิ์สุริยา  ไตรยราช  ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายการเรียนรู้ตลอดชีวิตและเครือข่าย และ นายวรวิทย์  สิทธิกรณ์  หัวหน้าฝ่ายข่าว บริษัท ดิน ดิน จำกัด ลงนามเป็นพยาน   โดยมีวัตถุประสงค์ในการลงนามความร่วมมือเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ทางวิชาการหรือถ่ายทอดประสบการณ์ระหว่างผู้บริหารบุคลากร และนักศึกษาของคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี กับบริษัท ดิน ดิน จำกัด เพื่อเสริมสร้างความรู้ เพิ่มศักยภาพ หรือพัฒนาทักษะความสามารถด้านการสื่อสาร พร้อมทั้งการช่วยเหลือและแบ่งปันทรัพยากรเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานด้านการสื่อสาร เช่น ชุดความรู้ สถานที่ เครื่องมือและอุปกรณ์ต่าง ๆ นอกจากนั้นแล้ว ในส่วนการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่างๆ ทั้งสองหน่วยงาน จะดำเนินการผลิตรายการวิทยุกระจายเสียงร่วมกัน เพื่อนำไปสื่อสารผ่านช่องทางต่าง ๆ ของบริษัท ดินดิน จำกัด

________บันทึกความเข้าใจในการขับเคลื่อนการสื่อสารประชาสัมพันธ์ผลงานและนวัตกรรมด้านการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชนในครั้งนี้  มีอายุความร่วมมือถึง 3 ปี นับเป็นประโยชน์อย่างยิ่งที่มีช่องทางที่ดี ในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลงานและนวัตกรรมของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ผ่านวิทยุโทรทัศน์ และสื่อสังคมออนไลน์  สร้างการรับรู้แก่เยาวชน และประชาชนทั่วไป  ได้รับทราบแนวคิดใหม่ และนำไปสู่การพัฒนาสร้างความเข้มแข็งอย่างยั่งยืนต่อไป

ข่าว/ภาพ   :   กฤติมา ศรีสว่าง  นักศึกษาฝึกสหกิจศึกษา สาขาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

KKBS joins NBT and Din Din Company to public relate the University’s innovations

https://www.kku.ac.th/15829

ศูนย์อาเซียนศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับภาควิชาภาษาตะวันตก (เอกภาษาฝรั่งเศส) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และภาคีเครือข่ายจัด “โครงการประชุมวิชาการสหวิทยาการระดับชาติด้านฝรั่งเศสศึกษา” ประเด็น “ฝรั่งเศสในสุวรรณภูมิ : การเดินทางในโลกสหวิทยาการ”

Scroll to Top