โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายอนุบาลศึกษา เปิดรับสมัครและคัดเลือกนักเรียน ระดับชั้นอนุบาลศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2566

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายอนุบาลศึกษา เปิดรับสมัครและคัดเลือกนักเรียน ระดับชั้นอนุบาลศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2566 ตามประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 3046/2565) เรื่อง การรับสมัครและคัดเลือกนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ชั้นอนุบาลศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2566

     อาจารย์ประภาพร  จันทะบุรม รองผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายอนุบาลศึกษา แจ้งมายังผู้ปกครองที่สนใจประสงค์จะส่งบุตรเข้าเรียนที่โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายอนุบาลศึกษา ว่า ขณะนี้ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายอนุบาลศึกษา เปิดรับสมัครและคัดเลือกนักเรียน ระดับชั้นอนุบาลศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2566 นั้น เพื่อให้การดำเนินการรับสมัคร และคัดเลือกเข้าศึกษาในโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ชั้นอนุบาลศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2566 สอดคล้องกับข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่นว่าด้วยโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2555
อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 37 (1) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2558 ประกอบกับข้อ 13 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2555 และมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 22/2565 เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2565 จึงออกประกาศเกี่ยวกับการรับนักเรียนของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ชั้นอนุบาลศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2566 ดังนี้
1. จำนวนนักเรียนที่รับ ประกอบด้วย
กลุ่มที่ 1 ประเภททั่วไป ดังนี้
     ก. ประเภทบุคคลทั่วไป           จำนวน            100 คน
     ข. ประเภทผู้ทำคุณประโยชน์  จำนวน             40 คน
 รวมทั้งสิ้น      140 คน
กลุ่มที่ 2 ประเภทสวัสดิการ ดังนี้
– กลุ่มสวัสดิการบุตรบุคลากรมหาวิทยาลัย จำนวน 140 คน
กลุ่มที่ 3 ประเภทโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายนานาชาติ จำนวน 75 คน เมื่อจบระดับชั้นอนุบาลศึกษาแล้วเข้าศึกษาต่อในโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายนานาชาติ ระดับประถมศึกษา

2. คุณสมบัติของผู้สมัคร
     2.1 ผู้ที่เกิดตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2561 ถึง 31 พฤษภาคม 2562
     2.2 กรณีขอใช้สิทธิ์สวัสดิการบุคลากรมหาวิทยาลัยขอนแก่น จะต้องเป็นบุตร-ธิดา โดยสายเลือด
ของบุคลากรที่ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยขอนแก่น ในตำแหน่งที่ได้รับการบรรจุให้ปฏิบัติงานเป็นข้าราชการ
พนักงานมหาวิทยาลัยงบประมาณแผ่นดิน พนักงานมหาวิทยาลัยโดยใช้เงินรายได้ และลูกจ้างประจำ ที่ปฏิบัติงานในคณะ ศูนย์ สำนัก สถาบัน และหน่วยงานที่เทียบเท่ากับคณะ

3. วิธีการสมัคร
     3.1 สมัครผ่านอินเทอร์เน็ต เริ่มรับสมัครตั้งแต่วันจันทร์ 19 ธันวาคม 2565 – วันจันทร์ที่ 16 มกราคม 2566 ตามขั้นตอนดังนี้
           3.1.1 เข้าไปที่ website : https://kd.satit.kku.ac.th/ กรอกข้อมูลให้ครบตามแบบฟอร์ม และ ตรวจสอบความถูกต้อง กดปุ่มยืนยัน จะได้รับ OR payment
           3.1.2 ชำระค่าสมัครผ่านระบบ OR payment จำนวนเงิน 400 บาท
           3.1.3 ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์ข้ารับการประเมินพัฒนาการ และวันเวลาที่เข้ารับการประเมิน
     3.2 ในกรณีที่ไม่สามารถสมัครผ่านอินเทอร์เน็ตได้ให้มาติดต่อ และสมัครด้วยตนเองที่โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายอนุบาลศึกษา ในวันจันทร์ที่ 16 มกราคม 2566 เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ ห้องคอมพิวเตอร์ อาคารใหม่ 2 ชั้น
     3.3 ในกรณีที่ชำระเงินค่าสมัครแล้ว จะไม่คืนเงินค่าสมัครไม่ว่ากรณีใด ๆ
     3.4 กลุ่มผู้ทำคุณประโยชน์ให้กรอกข้อมูลแจ้งความประสงค์ทำคุณประโยชน์และนำส่งเอกสาร
ให้โรงเรียน ในวันที่ 17 – 18 มกราคม 2566 เวลา 08.30 – 16.30 ณ ห้องธุรการ อาคารใหม่ 2 ชั้น


4. วิธีการคัดเลือก
     4.1 ตรวจสอบคุณสมบัติการใช้สิทธิสวัสดิการ สำหรับประเภทสวัสดิการ
     4.2 ตรวจสอบข้อมูลและคัดเลือกนักเรียนตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกนักเรียน สำหรับกลุ่มผู้ทำคุณประโยชน์กำหนด
     4.3 ประเมินพัฒนาการของผู้สมัครสำหรับกลุ่มที่ 1 กลุ่มที่ 2 และกลุ่มที่ 3 โดยแบ่งเป็น 4 กลุ่มอายุ ดังนี้
           กลุ่มอายุที่ 1 อายุ 4 ปี 1 วัน ถึง 4 ปี 3 เดือน
           กลุ่มอายุที่ 2 อายุ 4 ปี 3 เดือน 1 วัน ถึง 4 ปี 6 เดือน
           กลุ่มอายุที่ 3 อายุ 4 ปี 6 เดือน 1 วัน ถึง 4 ปี 9 เดือน
           กลุ่มอายุที่ 4 อายุ 4 ปี 9 เดือน 1 วัน ถึง 5 ปี เต็ม
5. วัน เวลา และสถานที่เข้ารับการประเมินพัฒนาการ
     วันเสาร์ที่ 11 และวันอาทิตย์ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2566 ณ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายอนุบาลศึกษา (ผู้ที่จะเข้ารับการประเมินพัฒนาการ ให้รายงานตัวเข้ารับการประเมินพัฒนาการก่อนเวลา นัดหมาย 30 นาที)

6. วันประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา
     วันศุกร์ที่ 3 มีนาคม 2566 ณ สถานที่ต่าง ๆ ดังนี้
           6.1 อาคารสำนักงานอำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ศึกษาศาสตร์)
           6.2 ป้ายประกาศหน้าโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายอนุบาลศึกษา
           6.3 อาคารสำนักงานอำนวยการโรงเรียนสาธิมหาวิทยาลัยขอนแก่น (มอดินแดง)
           6.4 website: https://kd.satit.khu.ac.th/
7. วันรับเอกสารมอบตัว
     วันพฤหัสบดีที่ 16 และวันศุกร์ที่ 17 มีนาคม 2566 เวลา 08.30-12.00 น. และเวลา 13.00 – 15.30 น. ณ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายอนุบาลศึกษา
8. วันมอบตัวขึ้นทะเบียนนักเรียนใหม่
     วันอาทิตย์ที่ 26 มีนาคม 2566 เวลา 08.30 -12.00 น. และเวลา 13.00 -15.30 น. ผู้ที่ไม่มามอบตัวขึ้นทะเบียนนักเรียนใหม่ตามวัน เวลา ที่กำหนด ถือว่าสละสิทธิ์
9. จำนวนการรับนักเรียนตามข้อ 1 หากมีเหตุผลและความจำเป็น สามารถปรับได้ตามความเหมาะสม โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาในโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น
ทั้งนี้ การคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาดำเนินการในรูปคณะกรรมการ โปรดอย่าหลงเชื่อบุคคลใดที่กล่าวอ้างว่าจะช่วยท่านได้ หากพบบุคคลที่มีพฤติกรรมดังกล่าว โปรดแจ้งคณบดีคณะศึกษาศาสตร์ หรือผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่นทราบโดยตรงที่ โทร. 0-4334-3452-3 หรือ 0-4320-2417
10. โรงเรียนขอสงวนสิทธิ์ ในการจัดห้องเรียนของนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่นฝ่ายอนุบาลศึกษา
11. ผลการพิจารณาคัดเลือกของคณะกรรมการฯ ให้ถือเป็นที่สิ้นสุดและหากตรวจพบภายหลังว่าผู้สมัคร
มีคุณสมบัติไม่ครบถ้วน หรือหลักฐานการสมัครเป็นเท็จ จะถูกตัดสิทธิ์การเข้าศึกษาในโรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายอนุบาลศึกษา
     ในกรณีที่มีปัญหาในการปฏิบัติตามประกาศนี้ ให้อธิการบดีเป็นผู้วินิจฉัย และคำวินิจฉัยนั้น ให้ถือเป็นที่สุด

     ประกาศ ณ วันที่ 15 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2565

 

ข่าว : เบญจมาภรณ์  มามุข 

ภาพ : https://kd.satit.kku.ac.th/contents/706

 

Scroll to Top