คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยขอนแก่น ต้อนรับ AACSB Mentor เพื่อเตรียมความพร้อมการสู่การขอรับรอง AACSB


เมื่อวันที่ 20-21 ธันวาคม 2565 ที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำโดย รองศาสตราจารย์ นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น รองศาสตราจารย์ ดร.เพ็ญศรี เจริญวานิช คณบดีคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี ดร. สุธี สุจิตภารพิทยา ที่ปรึกษาของคณะฯ อ.เกรียงไกร ตั้งคุณสมบัติ กรรมการคณะผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ให้การต้อนรับ AACSB Mentor Dean Ross James จาก University of Canterbury, New Zealand ในตรวจเยี่ยมคณะฯ เพื่อขอการรับรองมาตรฐานการศึกษาทางด้านบริหารธุรกิจและการบัญชี (Association to Advance Collegiate Schools of Business : AACSB)

รองศาสตราจารย์ นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น กล่าวว่า ขอขอบคุณที่ Dean Ross James จาก University of Canterbury ประเทศ New Zealand ได้กรุณาให้เกียรติเดินทางมามหาวิทยาลัยขอนแก่น ในกิจกรรม AACSB Mentor Visit ของคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี และได้ให้คำปรึกษาในการดำเนินการส่งเสริมและช่วยเหลือและพัฒนาคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยขอนแก่นไปสู่มาตฐานสากล AACSB

“มหาวิทยาลัยขอนแก่นมีนโยบายด้านการนำมหาวิทยาลัยขอนแก่นสู่ความเป็นนานาชาติ และด้านการปรับเปลี่ยนการจัดการศึกษา (Education Transformation) โดยสนับสนุนให้ทุกคณะมีการประกันคุณภาพการศึกษาทั้งในระดับชาติ และนานาชาติ อาทิ AUNQA , AACSB, ABEST21, EPAS,EQUIS, IACBE, WFME และระบบของสภาวิชาชีพของคณะวิชาทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพซึ่งคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี ได้สนองนโยบายมหาวิทยาลัย ในการดำเนินขอรับรองมาตรฐาน AACSB เพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนให้มีมาตรฐานระดับสากล ซึ่งจะส่งผลให้คณะฯและมหาวิทยาลัยขอนแก่นเป็นที่รู้จักในระดับนานาชาติ”

“ในปัจจุบันคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี ดำเนินการของรับรองมาตรฐาน AACSB โดยผ่านขั้นตอนมากกว่ากึ่งหนึ่งของขั้นตอนทั้งหมด โดยมหาวิทยาลัยขอนแก่นให้การส่งเสริมและสนับสนุนมาตั้งแต่แรกเริ่มดำเนินการ และขอกล่าวถึงการประกันคุณภาพการเรียนรู้ (Assurance of Learning) ซึ่งสภาวิชาการและสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น มีมติเห็นชอบให้ดำเนินการประกันคุณภาพการเรียนรู้ตามเกณฑ์มาตรฐาน AACSB โดยมหาวิทยาลัยได้พิจารณารายละเอียดแล้ว เป็นที่ประจักษ์ว่าสามารถประกันคุณภาพการเรียนรู้ของนักศึกษาและรายงานผลการดำเนินงานของหลักสูตรได้อย่างละเอียด ครบถ้วนสมบูรณ์ ทั้งนี้คณะฯได้จัดทำระบบ KKBS AoL ขึ้นเพื่อรองรับการดำเนินการดังกล่าว และเป็นแบบอย่างโดยได้ขยายผลไปยังคณะฯอื่นในมหาวิทยาลัยขอนแก่น อาทิ คณะเกษตรศาตร์ขอความอนุเคราะห์ใช้ระบบ KKBS AoL”

“สุดท้ายนี้ ในนามผู้บริหาร มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอขอบคุณ ดร.สุธี สุจิตภารพิทยา จาก San Francisco State University ประเทศสหรัฐอเมริกา เป็นที่ปรึกษาของคณะฯ คอยให้ความช่วยเหลือ ตลอดจนคำแนะนำในการดำเนินการขอรับรองมาตรฐาน AACSB มาตั้งแต่แรกเริ่มดำเนินการ ขอขอบคุณ Dean Ross James จาก University of Canterbury ประเทศ New Zealand ที่ได้สละเวลาอันมีค่า มาช่วยส่งเสริมและพัฒนาคณะบริหารธุรกิจและการบัญชีก้าวสู่มาตรฐานสากล AACSB และขอขอบคุณทุกภาคส่วนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งหมดในการสนับสนุน ส่งเสริม ในกระบวนการขอรับรองมาตรฐาน AACSB ของคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี”

วรัญญู ดอนเหนือ : ข่าว/ภาพ
บรรพต พิลาพันธ์ : ภาพ

 

 

Scroll to Top