รับสมัครทุนโครงการพัฒนาชุมชนต้นแบบบูรณาการเชิงประเด็นตามแนวพระราชดำริ (Issue Based) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

          ศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  ขอประชาสัมพันธ์การรับสมัครทุนโครงการพัฒนาชุมชนต้นแบบบูรณาการเชิงประเด็นตามแนวพระราชดำริ (Issue Based) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
หลักเกณฑ์การพิจารณาจัดสรรทุน
1.เป็นโครงการถ่ายทอดองค์ความรู้เทคโนโลยีนวัตกรรม เพื่อสนับสนุนงานอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ทรัพยากร (ทรัพยากรพืช ทรัพยากรสัตว์ ทรัพยากรชีวภาพอื่น ๆ ทรัพยากรภูมิปัญญาและวัฒนธรรม) หรือ โครงการที่เกี่ยวกับการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์พืชอนุรักษ์ยางนา เช่น ตลาดคาร์บอนเครดิตกับยางนา พลังงานทดแทนจากยางนา การพิสูจน์ภูมิปัญญาดั้งเดิม และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
2. โครงการจะต้องมี
     – ผลผลิต (Output): การสร้างนวัตกรรมหรือเทคโนโลยีใหม่หรือผลิตภัณฑ์ใหม่
     – ผลลัพธ์ (Outcome): การพัฒนาผลิตภัณฑ์ การเป็นชุมชนต้นแบบ การเกิดนวัตกรรมชุมชน หรือการเพิ่มมูลค่า
     – ผลกระทบ (Impact): เพิ่มรายได้หรือลดรายจ่าย
3. ดำเนินงานในพื้นที่โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (อพ.สธ. – มข.) พื้นที่บริการ 15 อำเภอ ได้แก่ เมืองขอนแก่น บ้านฝาง พระยืน หนองเรือ ชุมแพ สีชมพู อุบลรัตน์ ภูเวียง มัญจาคีรี ชนบท ภูผาม่าน โคกโพธิ์ชัย หนองนาคำ โนนศิลา เวียงเก่า (ต้องเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่สนองพระราชดำริ อพ.สธ. งานฐานทรัพยากรท้องถิ่น)
4. ระยะเวลาในการดำเนินโครงการ ไม่เกิน 1 ปี
5. สนับสนุนงบประมาณอุดหนุน จำนวนไม่เกิน 200,000 บาท/โครงการ
การสมัคร เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 20 มกราคม 2566
ผู้สนใจสมัครรับทุนสามารถส่งข้อเสนอโครงการฯ โดยผ่านความเห็นชอบจากหัวหน้าส่วนงานหรือผู้ที่หัวหน้าส่วนงานมอบหมาย ไปยังศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ  ชั้น 3 อาคารแก่นกาลพฤกษ์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
(ประกาศสมัครรับทุน ตามโครงการพัฒนาชุมชนต้นแบบบูรณาการเชิงประเด็นตามแนวพระราชดำริ  https://acrobat.adobe.com/link/review?uri=urn:aaid:scds:US:fd496d0b-9863-3123-a00a-e5c0d170ede3)
รายละเอียดเพิ่มเติมและดาวน์โหลดแบบฟอร์ม  https://kku.world/5zmhb
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่  นางสาวสุนันทา เนตะคำ นักวิจัย ศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
                                                    E-mail: sunana@kku.ac.th   โทรศัพท์ 043-202155 ต่อ 42179   โทรศัพท์มือถือ 063 4103434
Scroll to Top