ม.ขอนแก่นจัดอบรมการทำแผนธุรกิจ BMC มุ่งพัฒนาผู้ประกอบการฐานเทคโนโลยีและนวัตกรรม

ฝ่ายนวัตกรรมและวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยอุทยานวิทยาศาสตร์ฯ จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ ‘เรียนรู้ธุรกิจด้วยแผน BMC พร้อมขับเคลื่อนด้วยกลยุทธ์การตลาด’ภายใต้โครงการ “การสร้างนวัตกรรมจากองค์ความรู้และเทคโนโลยี มข. สู่เชิงพาณิชย์ และสังคม” (Workshop Innovation Process) และโครงการ “30HR. Get & Go Program” (Entrepreneurial Ecosystem Development: EED) ให้กับนักศึกษา คณาจารย์ บุคลากร และผู้ประกอบการ โดยได้รับเกียรติจาก คุณเศรษฐพงศ์ ผดุงพิสุทธิ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท จีไนซิส จำกัด และ คุณแก้วตา ผดุงพิสุทธ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านบัญชีการเงิน การบริหารองค์กร และแฟรนไชส์ วิทยากรในการจัดกิจกรรม ในระหว่างวันที่ 26 – 27 พฤศจิกายน 2565 ที่ผ่านมา ณ อาคารเรียนรวมและพัฒนาทักษะพื้นฐาน

 

การจัดกิจกรรมอบรมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อนำองค์ความรู้และเทคโนโลยีภายในมหาวิทยาลัยต่อยอดสู่เชิงพาณิชย์ พร้อมทั้งเรียนรู้กระบวนการออกแบบผลิตภัณฑ์ให้พร้อมออกสู่ตลาดและสอดคล้องกับความต้องการของกลุ่มผู้บริโภค โดยใช้เครื่องมือในการวิเคราะห์ความต้องการด้านสินค้าและบริการของลูกค้าผ่านการจัดทำแผนโมเดลทางธุรกิจ หรือ Business Model Canvas

ภาพ : ณัฐกานต์

ข่าว : ณัฐริกา

Scroll to Top