COLA ร่วมเปิดศูนย์ส่งเสริมทักษะและพัฒนาท้องถิ่นดิจิทัล ภายใต้โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นดิจิทัล “ระบบท้องถิ่นดิจิทัล” เพื่อสนับสนุนการบริหารงานและการให้บริการประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผ่านระบบดิจิทัล

เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2565 ที่ผ่านมา วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น โดย ผศ.ดร.ศิริศักดิ์ เหล่าจันขาม รองคณบดีฝ่ายบริหาร พร้อมด้วย ดร.กฤษดา ประชุมราศี ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนานวัตกรรมดิจิทัล เข้าร่วมแสดงความยินดีในโอกาสเปิดศูนย์ส่งเสริมทักษะและพัฒนาท้องถิ่นดิจิทัล ภายใต้โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นดิจิทัล “ระบบท้องถิ่นดิจิทัล” โดยความร่วมมือของ สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) หรือ DGA ร่วมกับ สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย และ เทศบาลเมืองแม่เหียะ จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อสนับสนุนการบริหารงานและการให้บริการประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผ่านระบบดิจิทัล สอดคล้องตาม พ.ร.บ.ปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2565

 

Scroll to Top