นักวิชาการ มข.หนุนจัดงาน “FOSS4G Thailand 2022” เชื่อมชุมชนนักเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศทั่วโลก

__________เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2565 ณ อุทยานวิทยาศาสตร์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้มีพิธีเปิดงานสัมมนาเชิงปฏิบัติการ FOSS4G Thailand 2022 ขึ้น  ภายใต้ความร่วมมือจากหลายหน่วยงาน ประกอบด้วย  สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (สพร.)   สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยือวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน)  และคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น   ร่วมให้การสนับสนุนการจัดงานสัมมนาเชิงปฏิบัติการ FOSS4G Thailand 2022  ซึ่งมูลนิธิ The Open Source Geospatial Foundation (OSGeo : https:/www.osgeo.org) เป็นเจ้าภาพ จัดขึ้น ระหว่างวันที่ 25-27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 โดยมี รศ.ดร. สิรภัทร เชี่ยวชาญวัฒนา  คณบดีวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น   กล่าวต้อนรับ  คุณกานดาศรี ลิมปาคม  รองผู้อำนวยการ GISTDA  กล่าวรายงาน ต่อ รศ.ดร.ไพศาล สันติธรรมนนท์  คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  ประธานเปิดงาน  งานในครั้งนี้ได้จัดขึ้นในแบบ Hybrid ในพื้นที่อุทยานวิทยาศาสตร์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และรูปแบบออนไลน์ ในระบบ Zoom

__________งานสัมมนาเชิงปฏิบัติการ Free and Open Source Software for Geoinformatics หรือ FOSS4G Thailand 2022 เป็นงานสัมมนาเชิงปฏิบัติการการพัฒนา และส่งเสริมการใช้นชุดชอฟต์แวร์รหัสเปิดสำหรับภูมิสารสนเทศ  จัดขึ้นเพื่อสร้างความสัมพันธ์และเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ ก่อให้เกิดเครือข่ายความร่วมมือกันระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคการศึกษาทั่วประเทศ  เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ ประสบการณ์ และแนวคิดด้านการประยุกต์ใช้งานข้อมูลและการพัฒนาระบบเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศอย่างถูกต้องและได้มาตรฐานทางการ (de Jura) และมาตรฐานอุตสาหกรรม (de facto)  และเป็นการส่งเสริมการใช้งานชุดชอฟต์แวร์รหัสเปิดสำหรับงานภูมิสารสนเทศขับเคลื่อนเศรษฐกิจสร้างสรรค์ในประเทศไทยให้แพร่หลายกว้างขวางมากยิ่งขึ้นในทุกระดับของสังคม

__________FOSSG ได้ถือกำเนิดจัดขึ้นครั้งแรกเมื่อวันที่ 12-14 กันยายน พ.ศ. 2547 ภายใต้ชื่ องาน “FOSS-GRASS User Conference 2004” โดยคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จุดมุ่งหมายเพื่อเผยแพร่การใช้งานชุดโปรแกรมเปิดรหัสสำหรับงานภูมิสารสนเทศ  นับจากนั้นเป็นต้นมาการประชุม FOSS4G Con ference ได้มีการจัดขึ้นอย่างเป็นทางการต่อเนื่องเป็นประจำทุกปีเวียนกันไปในแต่ละภูมิภาคทั่ว โลก ได้แก่ เอเชีย, แอฟริกา, ยุโรป และอเมริกา โดยมูลนิธิ The Open Source Geospatial Foundation (OSGeo : https:/www.osgeo.org) เป็นเจ้าภาพร่วมกับหน่วยงานด้านภูมิสารสนเทศในภูมิภาคนั้น  มีวัตถุประสงค์มุ่งเน้นการส่งสริม เผยแพร่และพัฒนาโปรแกรม เปิดรหัส (Open Source ) สำหรับภูมิสารสนเทศและแหล่งข้อมูลภูมิสารสนเทศฟรี เพื่อให้เกิดการนำระบบภูมิสารสนเทศไปใช้ในการพัฒนาประเทศในด้านต่าง ๆ ต่อไป และ OSGeo  ยังเปิดโอกาสให้หน่วยงานภายในประเทศจัดงานประชุมในประเทศหรือท้องถิ่นของตัวเอง โดยยึดกรอบแนวคิดเดียวกัน

__________การจัดงานสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “FOSS4G Thailand 2022” ในครั้งนี้ เป็นการจัดต่อเนื่องจากครั้งล่าสุด เมื่อปี 2562 ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เนื่องจากสถานการณ์โรคระบาดที่ผ่านมา ได้ผ่อนคลายไปมาก  อันจะส่งเสริมและสร้างความเข้มแข็งแก่ชุมชนนักพัฒนาด้านการใช้งานชุดชอฟต์แวร์รหัสเปิดสำหรับภูมิสารสนเทศ และขับเคลื่อนเศรษฐกิจสร้างสรรค์ในประเทศไทยให้แพร่หลายกว้างขวางมากยิ่งขึ้นในทุกระดับของสังคม

ข่าว/ภาพ   :   วัชรา  น้อยชมภู

รศ.ดร. สิรภัทร เชี่ยวชาญวัฒนา คณบดีวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์
คุณกานดาศรี ลิมปาคม  รองผู้อำนวยการ GISTDA
รศ.ดร.ไพศาล สันติธรรมนนท์  คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

   

Scroll to Top