ผลงานวิจัยอาจารย์ ม.ขอนแก่น หัวหน้าโครงการวิจัย ฯ “โครงการพัฒนาผลิตแผ่นไอซิ่งต้นแบบเชิงพาณิชย์” เพื่อเพิ่มมูลค่าวัตถุดิบภายในประเทศลดการนำเข้าจากต่างประเทศ ได้รับความสนใจการสื่อมวลชนหลายสำนักเผยแพร่ข่าว

ผลงานวิจัยอาจารย์ ม.ขอนแก่น “โครงการพัฒนาผลิตแผ่นไอซิ่งต้นแบบเชิงพาณิชย์” เพื่อเพิ่มมูลค่าวัตถุดิบภายในประเทศ โดยมี รศ.วรนุช ศรีเจษฎารักข์ อาจารย์ประจำสาขา ภาควิชาเทคโนโลยีการอาหาร มหาวิทยาลัยขอนแก่น หัวหน้าโครงการวิจัย ฯ และทีมคณะนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยพะเยา ได้รับความสนใจการสื่อมวลชนหลายสำนักเผยแพร่ข่าว

 

รศ.วรนุช ศรีเจษฎารักข์ อาจารย์ประจำสาขา ภาควิชาเทคโนโลยีการอาหาร คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น หัวหน้าโครงการวิจัย ฯ
รศ.วรนุช ศรีเจษฎารักข์ อาจารย์ประจำสาขา ภาควิชาเทคโนโลยีการอาหาร คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น หัวหน้าโครงการวิจัย ฯ

     จากผลงานการดำเนินงาน “โครงการพัฒนาผลิตแผ่นไอซิ่งต้นแบบเชิงพาณิชย์” เพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับวัตถุดิบภายในประเทศตลอดจนช่วยลดการนำเข้าของสินค้าจากต่างประเทศด้วยผลงานวิจัยและนวัตกรรม ของนักวิจัยซึ่งมี รศ.วรนุช ศรีเจษฎารักข์ อาจารย์ประจำสาขา ภาควิชาเทคโนโลยีการอาหาร คณะเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยขอนแก่น หัวหน้าโครงการวิจัย ฯ และทีมคณะนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยพะเยา โดยได้รับการสนับสนุนทุนวิจัย จากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ ภายใต้กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ได้รับความสนใจจากสื่อมวลชนหลายสำนักเผยแพร่ข่าวผลงานในครั้งนี้

โครงการพัฒนาผลิตแผ่นไอซิ่งต้นแบบเชิงพาณิชย์
         โครงการพัฒนาผลิตแผ่นไอซิ่งต้นแบบเชิงพาณิชย์

     สำหรับ “โครงการพัฒนาผลิตแผ่นไอซิ่งต้นแบบเชิงพาณิชย์” เพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับวัตถุดิบภายในประเทศตลอดจนช่วยลดการนำเข้าของสินค้าจากต่างประเทศด้วยผลงานวิจัยและนวัตกรรม ซึ่งมี รศ.วรนุช ศรีเจษฎารักข์ อาจารย์ประจำสาขา ภาควิชาเทคโนโลยีการอาหาร คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นหัวหน้าโครงการวิจัย ฯ และมีคณะนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยพะเยา เป็นทีมวิจัย นั้น ได้ทำการพัฒนาเครื่องจักรผลิตไอซิ่งชีทแบบต่อเนื่อง ที่มีความเหมาะสมในการผลิตแผ่นไอซิ่งชีทในระดับอุตสาหกรรม และยังได้พัฒนาสูตรไอซิ่งชีทจากวัตถุดิบธรรมชาติในประเทศ เพื่อพัฒนาเป็นแผ่นพิมพ์ภาพสำหรับติดบนหน้าเค้กและผลิตภัณฑ์เบเกอรี่ต่าง ๆ สามารถการเก็บรักษาที่อุณหภูมิห้องเวลามากกว่า 6 เดือน โดยที่ค่า water activity ต่ำกว่า 0.6 และมีค่าจุลินทรีย์อยู่ภายใต้มาตรฐานตลอดระยะเวลาเก็บ 6 เดือน ผลิตภัณฑ์แผ่นไอซิ่งที่ได้จากเครื่องต้นแบบมีความเรียบเนียน ไม่มีฟองอากาศขนาดใหญ่ ไม่มีเม็ดตาปลา สามารถลอกออกจากแผ่นพลาสติกได้ง่าย ภาพที่ได้จากการพิมพ์มีความคมชัด สวยงาม เทียบเคียงได้กับคุณภาพของสินค้าที่นำเข้ามาจากต่างประเทศ เครื่องจักรผลิตไอซิ่งชีทที่พัฒนาขึ้นมีกำลังการผลิต 1,028 แผ่น/วัน ประสิทธิภาพเชิงพลังงานความร้อนในกระบวนการระบบอบแห้งที่พัฒนาขึ้นดีกว่าแบบเดิม ทำให้ประหยัดพลังงานที่ใช้ในการอบแห้ง ส่งผลให้ทุนด้านพลังงานของการผลิตลดลงได้ถึง 48%

โครงการพัฒนาผลิตแผ่นไอซิ่งต้นแบบเชิงพาณิชย์
โครงการพัฒนาผลิตแผ่นไอซิ่งต้นแบบเชิงพาณิชย์

     ความสำเร็จของโครงการวิจัยนี้จะมีส่วนช่วยให้ผู้ประกอบสามารถเพิ่มยอดการผลิตสินค้าได้มากขึ้น ส่งผลให้เกิดการขยายตัวทางธุรกิจและสามารถแข่งขันในตลาดระดับสากลได้ และความสำเร็จของโครงการวิจัยนี้จะมีส่วนช่วยให้ผู้ประกอบสามารถเพิ่มยอดการผลิตสินค้าได้มากขึ้น ส่งผลให้เกิดการขยายตัวทางธุรกิจและสามารถแข่งขันในตลาดระดับสากลได้เป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยยกระดับความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ทั้งในมิติของการสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจและการพัฒนากำลังคนคุณภาพอย่างยั่งยืนต่อไป

โครงการพัฒนาผลิตแผ่นไอซิ่งต้นแบบเชิงพาณิชย์
  โครงการพัฒนาผลิตแผ่นไอซิ่งต้นแบบเชิงพาณิชย์

     สื่อมวลชนจากสำนักข่าวต่าง ๆ ได้เผยแพร่ผลงานวิจัย “โครงการพัฒนาผลิตแผ่นไอซิ่งต้นแบบเชิงพาณิชย์”                วช. ลงพื้นที่จังหวัดพะเยา ดันงานวิจัย “แผ่นไอซิ่งที่ใหญ่ที่สุดใน Southeast Asia”
1.https://siamrath.co.th/n/402574
2.https://mgronline.com/science/detail/9650000112666
3. http://www.vateekhao.com/2022/11/southeast-asia.html
4. https://vnnthailand.com/8287/
5 . https://ibiznewsmedia.com/2022/11/25/nrct-250/
6. http://www.innewsthailand.com/?p=29795
7. https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid02f9DPsJuK6NmPfcueeiaNwioGiTemawwxpotT7iEBuzuYmgsieuNehkY7nKKPZ99Dl&id=100077499090990&mibextid=Nif5oz
8. http://www.thainewsvision.com/วช-ลงพื้นที่จังหวัดพะเย.html
9.

https://fb.watch/h0pujroDSr/

10. http://www.tourfamuangthai.com/2022/11/southeast-asia.html?m=1
11.http://www.108newstravel.com/2022/11/southeast-asia.html
12.www.thaipublicmedia.com/2022/11/NRCT-invites-to-join-the-adult-group-discussion-stage-How-can-youth-drive-Soft-Power.html
13.https://th.postupnews.com/2022/11/nrct-support-icing-sheets-research.html
14.https://th.postupnews.com/2022/11/nrct-support-icing-sheets-research

15.https://shorturl.asia/0Dmb2

 

รวบรวม ข่าว : เบญจมาภรณ์  มามุข

ข้อมูล : ข่าวสารสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

สำนักบริการวิชาการ มข. ร่วมกับ สำนักงานศาลยุติธรรมจังหวัดยโสธร จัดหลักสูตร Upskill ให้กับบุคลากรภาครัฐ ด้านไกล่เกลี่ยข้อพิพาทฯ เพื่อลดข้อขัดแย้งและคดีความที่เกิดขึ้น และ ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ไกล่เกลี่ยฯ ของกระทรวงยุติธรรม

คณะเทคโนโลยี มข. ได้เข้าร่วมโครงการวิจัย “การเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจในห่วงโซ่อุปทานอุตสาหกรรมน้ำปลาร้า ด้วยเทคโนโลยีสร้างมูลค่ากากปลาร้า (ระยะที่ 2)” ของหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข.) ในกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)

Scroll to Top