COLA KKU จับมือมหาวิทยาลัย EIU ภายใต้กลุ่ม Becamex ประเทศเวียดนา จัดพิธีลงนาม MOU ขับเคลื่อนความร่วมมือด้านการแลกเปลี่ยนและพัฒนาบุคลากรและนักศึกษา

วันที่ 3 พฤศจิกายน 2565 ที่ผ่านมา รศ.ดร.พีรสิทธิ์ คำนวณศิลป์ คณบดี COLA KKU พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและบุคลากร ร่วมพิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น กับ Eastern International University (EIU) สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม โดยมี Dr. Ngo Minh Duc อธิการบดี EIU ร่วมลงนาม และมี Mr. Nguyễn Tấn Lợi นายกสภามหาวิทยาลัย EIU และคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยร่วมเป็นสักขีพยาน EIU เป็นมหาวิทยาลัยที่จัดตั้งขึ้นจากพันธกิจในด้านการพัฒนาการศึกษาขั้นสูงในระดับนานาชาติให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดงานและการผลิตกำลังคนตอบสนองต่อความต้องการการของธุรกิจในเครือและ EIU เป็นอีหนึ่งองค์กรสำคัญของเครือธุรกิจ Becamex ของเวียดนาม บันทึกความร่วมมือนี้ทั้งสองฝ่ายได้มีข้อตกลงในการลงมือปฏิบัติให้เกิดผลเป็นรูปธรรม ดังนี้
1) EIU สนับสนุน COLA ในการเป็นเจ้าภาพร่วมการประชุมวิชาการนานาชาติด้าน Local Government ครั้งที่ 7 ที่ประเทศไทยในเดือนพฤศจิกายนนี้ จำนวน 5,000 เหรียญดอลล่าห์สหรัฐ พร้อมส่งคณะผู้บริหารเข้าร่วม จำนวน 5 คน
2) EIU ยินดีจะส่งอาจารย์สอนภาษาอังกฤษที่เป็นเจ้าของภาษาประมาณ 5 คนไปที่ COLA ในระยะ 2 สัปดาห์ เพื่อยกระดับทักษะภาษาอังกฤษให้แก่ นศ. COLA ในต้นปี 2566 โดยกิจกรรมจะจัดในรูปแบบของค่ายภาษาอังกฤษและกิจกรรมการจัดการเรียนรู้เพื่อสร้างระบบนิเวศทางภาษาอังกฤษ
3) EIU ยินดีเป็นสถาบันเจ้าภาพในการรับนักศึกษาของ COLA ที่จะมาฝึกสหกิจศึกษา ฝึกงาน หรือฝึกประสบการณ์ที่ต่างประเทศในปี 2566 โดยนักศึกษาจะได้เรียนรู้ประสบการณ์จริงจาก EIU และสถานประกอบการในเครือของ Becamex
4) EIU จะส่งบุคลากรจำนวน 2 คน ไปเรียนปริญญาเอก หลักสูตร Doctor of Public Administration Program ของ COLA ในต้นปี 2566 นี้
5) COLA จะช่วย EIU ขยายความร่วมมือไปยังคณะ/วิทยาลัยภายในมหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่เกี่ยวข้องเพื่อมาจับมือกับ EIU ในการทำงานร่วมกัน อาทิ ด้านการแพทย์ ด้านการพยาบาล ด้านวิศวกรรมศาสตร์ ด้าน IT ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจระดับท้องถิ่น และด้านบริหารธุรกิจและพัฒนาผู้ประกอบการ
EIU ถือเป็นต้นแบบมหาวิทยาลัยนานาชาติยุคใหม่ที่มุ่งตอบสนองตลาดงาน ออกแบบหลักสูตรที่เชื่อมโยงต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ บัณฑิตที่จบจาก EIU มีงานทำกว่า 95% และที่สำคัญคือสามารถเชื่อมโยงกับกลุ่มธุรกิจของ Becamex ได้อย่างครบวงจร ซึ่งเป็นโอกาสของคณะ/วิทยาลัย ในมหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่จะสร้างเครือข่ายและความร่วมมือในอนาคตต่อไป

COLA KKU joins EIU, under the Becamex Group in Vietnam, to hold an MOU signing ceremony for collaboration in exchanges of students and staff

Scroll to Top