ขอเชิญเข้าร่วมอบรม Financial Learning Programs the series : session3 การสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีด้วยการวางแผนการเงินอย่างชาญฉลาด ปีที่ 3

สำนักหอสมุดและศูนย์เรียนรู้การลงทุน มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอเชิญผู้สนใจทุกท่านเพิ่มพูนทักษะด้านการเงิน ผ่านการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Lifelong learning) ในรูปแบบผสมผสาน (Hybrid) กับหลักสูตร Financial Learning Programs the series : session3 การสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีด้วยการวางแผนการเงินอย่างชาญฉลาด ปีที่ 3 พบกับ 7 หัวข้อที่น่าสนใจ ที่จะช่วยส่งเสริมความรู้ ทักษะ และความเข้าใจด้านการวางแผนด้านการเงินให้แก่นักศึกษา บุคลากรของมหาวิทยาลัยขอนแก่นและผู้สนใจทั่วไป ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างเดือนธันวาคม 2565-พฤษภาคม 2566 ผ่านระบบออนไลน์ Zoom meeting หลักสูตรนี้มีหน่วยกิจกรรมและเกียรติบัตรมอบให้ทุกท่านที่ผ่านการอบรมตามเกณฑ์ที่กำหนด ลงทะเบียนเข้าร่วมอบรมได้ที่  https://liblearning.kku.ac.th

EP1 : การเงิน 4 ด้าน : เคล็ดลับของความรวย วิทยากรโดย ผศ.ดร.จักรกฤช เจียวิริยบุญญา คณะเศรษฐศาสตร์  ในวันที่  15 ธันวาคม 2565 เวลา 14.00-15.30 น.  ด้วยระบบออนไลน์ผ่าน Zoom Meeting  ลงทะเบียนเข้าร่วมอบรมได้ที่ https://liblearning.kku.ac.th/seminars/cff8803d-4ea8-467b-bdbe-45f8472c2978 

EP2 : เส้นทางสู่อิสรภาพทางการเงิน วิทยากรโดย ผศ.ดร.ปาริฉัตร ศิลปเทศ ผศ.สุธาสินี สุวรรณภักดิ์ คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี ในวันที่ วันที่ 19 มกราคม 2566  เวลา 14.00-15.30 น.  ด้วยระบบออนไลน์ผ่าน Zoom Meeting ลงทะเบียนเข้าร่วมอบรมได้ที่ https://liblearning.kku.ac.th/seminars/31e179ea-2199-4dd4-a853-23be7dbf0f5a  

EP3 : How to: เกษียณเร็ว เกษียณรวย วิทยากรโดย ผศ.ดร.จักรกฤช เจียวิริยบุญญา คณะเศรษฐศาสตร์  ในวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2566  เวลา 14.00-15.30 น.  ด้วยระบบออนไลน์ผ่าน Zoom Meeting ลงทะเบียนเข้าร่วมอบรมได้ที่  https://liblearning.kku.ac.th/seminars/44dd88e4-5b76-41b0-9abe-1d824ad41bd5 

EP4 : จากร้อยถึงล้าน: ออมอย่างไรให้ถึงเป้า  วิทยากรโดย ผศ.วิไลพร ไพศาล คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี  ในวันที่  16 มีนาคม 2566 เวลา 14.00-15.30 น.  ด้วยระบบออนไลน์ผ่าน Zoom Meeting  ลงทะเบียนเข้าร่วมอบรมได้ที่ https://liblearning.kku.ac.th/seminars/344e895a-7b65-46d0-a411-764fb4bcd992

EP5 : โอกาสและแนวทางการทำธุรกิจในโลก metaverse วิทยากรโดย อ.ดร.บุษกรณ์ ลีเจ้ยวะระ วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ  ในวันที่  20 เม.ย.2566  เวลา 14.00-15.30 น.  ด้วยระบบออนไลน์ผ่าน Zoom Meeting  ลงทะเบียนเข้าร่วมอบรมได้ที่ https://liblearning.kku.ac.th/seminars/4220c5d9-9013-40b1-86ae-6fbd35b4a84e

EP6 : ใช้บัตรเครดิตอย่างไรได้กำไรสูงสุด วิทยากรโดย ผศ.สุธาสินี สุวรรณภักดิ์ คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี ในวันที่  18 พฤษภาคม 2565 เวลา 14.00-15.30 น.  ด้วยระบบออนไลน์ผ่าน Zoom Meeting  ลงทะเบียนเข้าร่วมอบรมได้ที่ https://liblearning.kku.ac.th/seminars/597385be-5e5d-46af-8a21-4da14e2cc1f0 

EP7 : พฤติกรรมและทัศนคติทางการเงิน True or False  วิทยากรโดย ผศ.ดร.จักรกฤช เจียวิริยบุญญา และผศ.ดร.นรชิต จิรสัทธรรม คณะเศรษฐศาสตร์  ในวันที่  22 มิถุนายน 2566 5 เวลา 14.00-15.30 น.  ด้วยระบบออนไลน์ผ่าน Zoom Meeting  ลงทะเบียนเข้าร่วมอบรมได้ที่  https://liblearning.kku.ac.th/seminars/64b750a9-bf18-4399-abd2-64efd0763fba 

หมายเหตุ: สำหรับนักศึกษาได้รับหน่วยกิจกรรมด้านที่ 1 การพัฒนาศักยภาพตนเอง  และได้รับเกียรติบัตรให้สำหรับผู้ที่ผ่านการอบรมทุกหลักสูตร

Scroll to Top