สถาปัตย์ มข.จับมือ สวนสัตว์ขอนแก่น พัฒนาสื่อการเรียนรู้ของแหล่งเรียนรู้ด้านการศึกษา งานออกแบบและผลิตสื่อประชาสัมพันธ์

เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2565 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำโดย รศ.ดร.ชูพงษ์ ทองคำสมุทร คณบดี พร้อมด้วย ผศ.พรสวัสดิ์ พิริยะศรัทธา รองคณบดีฝ่ายวิชาการ  อาจารย์ ดร.ภาคินี เปล่งดีสกุล หัวหน้าสาขาวิชาการออกแบบ และ คุณมณีรัตน์ วีระกรพานิช  นักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการ เดินทางไปร่วมพิธีลงนามบันทึกความร่วมมือ (MOU) ระหว่าง กับองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (สวนสัตว์ขอนแก่น) กับ มหาวิทยาลัยขอนแก่น (คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ) ณ ห้องประชุมสมัน สวนสัตว์ขอนแก่น อ.เขาสวนกวาง จ.ขอนแก่น

ในการลงนามบันทึกความเข้าใจความร่วมมือ (MOU) ว่าด้วยเรื่องความร่วมมือการดำเนินการพัฒนาสื่อการเรียนรู้ของแหล่งเรียนรู้ด้านการศึกษา งานออกแบบ และผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ ซึ่งทั้งสองฝ่ายมีเจตนารมณ์ร่วมกันที่จะทำบันทึกข้อตกลงโดยมีวัตถุประสงค์  เพื่อส่งเสริมและพัฒนาให้เป็น แหล่งเรียนรู้ ในการพัฒนาบุคลากรและนักศึกษาระหว่างภาครัฐกับภาครัฐ หรือ ภาครัฐกับภาคเอกชน อันได้แก่ เป็นสถานศึกษานอกมหาวิทยาลัย เป็นแหล่ง ฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนักศึกษา เป็นแหล่งผลิตสื่อนวัตกรรม สื่อประชาสัมพันธ์หลากหลายแขนง และ การออกแบบผลิตภัณฑ์ เป็นต้น ตลอดจนเพื่อพัฒนา สื่อประชาสัมพันธ์ สื่อนวัตกรรมสมัยใหม่ ใช้เทคนิคในการออกแบบสื่อประชาสัมพันธ์ในรูปแบบต่างๆ เช่น สื่อประชาสัมพันธ์ สื่อนวัตกรรมสมัยใหม่ ผ่านแนวความคิดที่เป็นอัตลักษณ์ของทั้งสองหน่วยงาน อย่างเหมาะสม สอดคล้องในการเป็นแหล่งเรียนรู้ แหล่งประชาสัมพันธ์ และสังคมการเรียนรู้งานออกแบบ ของหน่วยงานทั้งสอง  นอกจากนี้ยังเพื่อพัฒนา การออกแบบผลิตภัณฑ์ ใช้เทคนิคในการออกแบบผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ หรือแพคเกจ ในรูปแบบต่างๆ เช่น ออกแบบผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ หรือแพคเกจ ที่เป็นอัตลักษณ์ของทั้งสองหน่วยงาน และทันสมัย ได้อย่างเหมาะสม สอดคล้องในการเป็นแหล่งเรียนรู้ แหล่งท่องเที่ยว และสังคมการเรียนรู้งานออกแบบ ของหน่วยงานทั้งสอง  เพื่อการประสานความร่วมมือ การแลกเปลี่ยน การจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้งานออกแบบต่างๆ และสนับสนุน งานด้านต่างๆ เช่น ข้อมูลด้านงานออกแบบ ข้อมูลด้านการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ บุคลากร สถานที่ และทรัพยากรของหน่วยงานทั้งสอง อันจะเป็นประโยชน์ต่อเยาวชน ประชาชน และสังคม และเพื่อการส่งเสริม พัฒนา และสนับสนุนงาน ด้านการตลาด ประชาสัมพันธ์ และงานออกแบบ ของหน่วยงานทั้งสอง

โดยข้อสรุปจากการทำ MOU คือ จะมีการประชุมร่วมกันอีก 1 – 2 ครั้ง เพื่อร่วมกำหนด Action Plan รายปี สำหรับโครงการ หรือ รายละเอียดที่จะต้องดำเนินการในแต่ละปี ภายในระยะเวลาที่มี MOU ร่วมกัน คือ 3 ปีตั้งแต่วันที่ 2 พฤษภาคม 2565 จนถึงวันที่ 1 พฤษภาคม 2568

ข้อมูล : มณีรัตน์ วีระกรพานิช
ภาพ : จักริน เงินทอง
ข่าว : กรรณภัสส์ สิริเกียรติ

KKU Architecture joins Khon Kaen Zoo to develop a learning resource for design and public relation media

https://www.kku.ac.th/15684

 

Scroll to Top