สำนักหอสมุด มข. เปิดประสบการณ์การเรียนรู้ผ่าน Metaverse exhibition เรื่อง “ศาลเจ้าพ่อมอดินแดง”

เนื่องในโอกาสที่มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดงานพิธีบวงสรวงเจ้าพ่อมอดินแดง ประจำปี 2565 ในวันที่ 14 พฤศจิกายน 2565 สำนักหอสมุดได้ร่วมสนับสนุนกิจกรรมดังกล่าว โดยจัดทำ Metaverse exhibition เรื่อง “ศาลเจ้าพ่อมอดินแดง” เพื่อบอกเล่าเรื่องราวของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำมหาวิทยาลัยให้นักศึกษา บุคลากร และผู้สนใจทั่วไปได้เรียนรู้ และสร้างประสบการณ์ใหม่ในการเข้าถึง ประวัติศาสตร์อันทรงคุณค่าของมหาวิทยาลัยและชุมชน ในรูปแบบของการชมนิทรรศการเสมือนจริง หรือ Virtual exhibition โดยได้จัดแสดงภาพถ่าย และประวัติศาสตร์จากคำบอกเล่าในอดีต แล้วรวบรวมไว้ใน Metaverse exhibition นี้ ซึ่งนิทรรศการเสมือนจริงดังกล่าว เป็นส่วนหนึ่งของการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาสนับสนุนการเรียนรู้รูปแบบใหม่ เพื่อตอบสนองต่อวิสัยทัศน์ของสำนักหอสมุด มข. ที่มุ่งมั่นพัฒนาไปเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้สำหรับทุกคน หรือ “Learning Center for ALL” ผ่านการพัฒนาห้องสมุดให้เป็นแหล่งเรียนรู้รูปแบบใหม่ ตามแนวคิด GLAM : (Galleries, Libraries and Learning Centers, Archives and Museums) ซึ่งตอบสนองบริบทของสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปในยุคดิจิทัล

รศ.นพ.สุพัชญ์ สีนะวัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักหอสมุด มข. กล่าวว่า “สำนักหอสมุด ในฐานะ “Learning Center for All” ได้นำการเรียนรู้ผ่าน Metaverse Experience มาให้บริการ ช่วยสนับสนุนการเรียนรู้สำหรับผู้สนใจทุกช่วงวัย เพื่อหนุนนำให้ประชาชนทุกกลุ่ม มีความรอบรู้สารสนเทศในยุคดิจิทัลที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว” เข้าชมนิทรรศการได้ที่ https://kku.world/spirithouse หรือดาวน์โหลดแอป Spatial เพื่อชมผ่าน Smart Phone

 

สำนักบริการวิชาการ มข. ร่วมกับ สำนักงานศาลยุติธรรมจังหวัดยโสธร จัดหลักสูตร Upskill ให้กับบุคลากรภาครัฐ ด้านไกล่เกลี่ยข้อพิพาทฯ เพื่อลดข้อขัดแย้งและคดีความที่เกิดขึ้น และ ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ไกล่เกลี่ยฯ ของกระทรวงยุติธรรม

คณะเทคโนโลยี มข. ได้เข้าร่วมโครงการวิจัย “การเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจในห่วงโซ่อุปทานอุตสาหกรรมน้ำปลาร้า ด้วยเทคโนโลยีสร้างมูลค่ากากปลาร้า (ระยะที่ 2)” ของหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข.) ในกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)

Scroll to Top