มข.ติดอันดับ 5 ประเทศไทย ในการจัดอันดับจาก Times Higher Education สาขาด้านบริหารธุรกิจ และสาขาด้านเศรษฐศาสตร์

เมื่อเร็วๆนี้ที่ผ่านมา Times Higher Education หรือ THE ได้เผยแพร่ผลการจัดอันดับสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาทั่วโลก ประจำปี 2023 ผ่านเว็บไซต์ https://www.timeshighereducation.com โดยผลการจัดอันดับ World University Rankings 2023 by subject: business and economics สาขาด้านบริหารธุรกิจ และสาขาด้านเศรษฐศาสตร์ ในการจัดอันดับในระดับโลก มหาวิทยาลัยขอนแก่น อยู่ในลำดับที่ 601+ ของโลก และการจัดอันดับในระดับประเทศ มหาวิทยาลัยขอนแก่นอยู่ในลำดับ 5 ของประเทศ โดยในประเทศไทยมีเพียง 7 มหาวิทยาลัยเท่านั้นที่ได้รับการจัดอันดับ ทั้งนี้ผลการจัดอันดับที่เกิดขึ้นนับเป็นผลงานที่ร่วมกันสนับสนุนและผลักดัน ของคณะ/หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี (KKBS) คณะเศรษฐศาสตร์ วิทยาลัยนานาชาติ วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ
และคณะสหวิทยาการ

สำหรับ Times Higher Education (THE) เป็นองค์กรจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกจากสหราชอาณาจักร และถือได้ว่าเป็นองค์กรแรกที่มีการวัดความสำเร็จของมหาวิทยาลัยทั่วโลกในการดำเนินการเพื่อบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) ซึ่งเปิดให้สถาบันอุดมศึกษาที่เปิดสอนในระดับปริญญาตรีหรือสูงกว่าส่งข้อมูลเข้าร่วม ได้ริเริ่มดำเนินการจัดอันดับมหาวิทยาลัยในระดับนานาชาติ เมื่อปี ค.ศ. 2004 โดยการจัดอันดับจะรวบรวมข้อมูลและให้น้ำหนักคะแนนแต่ละตัวบ่งชี้ โดยวิธีการส่งแบบสอบถามไปยังนักวิชาการเพื่อสำรวจ และเก็บข้อมูลอื่นๆ จากมหาวิทยาลัยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

 

ผลการจัดลำดับการจัดอันดับในระดับประเทศ ประเภทสาขาด้านบริหารธุรกิจ และสาขาด้านเศรษฐศาสตร์ เป็นดังนี้

อันดับโลก 501-600 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
อันดับโลก 501-600 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
อันดับโลก 501-600 มหาวิทยาลัยมหิดล
อันดับโลก 601-800 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
อันดับโลก 601-800 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
อันดับโลก 601-800 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
อันดับโลก 801+ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

วรัญญู ดอนเหนือ : ข่าว/ภาพ

KKU is placed the 5th in Thailand by Times Higher Education rankings in business administration and economics

https://www.kku.ac.th/15386

 

Scroll to Top