คณะเทคโนโลยี แสดงความยินดีกับ ศ. ดร.อลิศรา เรืองแสง ผู้ได้รับการจัดอันดับอยู่ในกลุ่มนักวิทยาศาสตร์ชั้นนำระดับโลก World’s Top 2% Scientists 2022

ขอแสดงความยินดีกับ ศ. ดร.อลิศรา เรืองแสง ผู้ได้รับการจัดอันดับอยู่ในกลุ่มนักวิทยาศาสตร์ชั้นนำระดับโลก World’s Top 2% Scientists 2022

วารสาร PLOS BIOLOGY ได้ตีพิมพ์บทความเรื่อง “Updated science-wide author databases of standardized citation indicators” ซึ่งได้เผยแพร่ข้อมูลรายชื่อนักวิทยาศาสตร์ที่ได้รับการอ้างอิงสูงสุดของโลก ใน 22 สาขาวิชาหลัก และ 176 สาขาวิชาย่อย โดยการเก็บข้อมูลตัวชี้วัดต่าง ๆ ได้แก่ citations, h-index, co-authorship adjusted hm-index, citations to papers in different authorship positions and a composite indicator (c-score) และจัดอันดับนักวิทยาศาสตร์ Top 2% ของโลก โดยใช้ค่า c-score แบ่งเป็น 2 ประเภท ได้แก่
1. Career-long data ใช้ข้อมูล citation ตั้งแต่ปี 1996-2021
2. single recent year data ใช้ข้อมูล citation ตลอดทั้งปี 2021

ซึ่งในการจัดอับดับนักวิทยาศาสตร์ครั้งนี้ ศ. ดร.อลิศรา เรืองแสง อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้รับการจัดอันดับให้อยู่ในกลุ่มนักวิทยาศาสตร์ชั้นนำระดับโลก World’s Top 2% Scientists 2022 ทั้งในประเภท Career-long data ใช้ข้อมูล citation ตั้งแต่ปี 1996-2021 และ single recent year data ใช้ข้อมูล citation ตลอดทั้งปี 2021 ในสาขา Energy นับเป็นความภาคภูมิใจของชาวเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่นเป็นอย่างยิ่ง จึงขอแสดงความยินดีกับ ศ. ดร.อลิศรา เรืองแสง มา ณ โอกาสนี้

ที่มา: Ioannidis, John P.A. (2022), “September 2022 data-update for “Updated science-wide author databases of standardized citation indicators””, Mendeley Data, V4, doi: 10.17632/btchxktzyw.4
ขอขอบคุณเนื้อหาข่าวบางส่วนจาก กองบริหารงานวิจัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น

Scroll to Top