โครงการเพิ่มทักษะและพัฒนาสมรรถนะของบุคลากรสายสนับสนุน “บุคลากรใหม่” ประจำปี 2565 รุ่นที่ 1

ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ร่วมกับ กองทรัพยากรบุคคล สำนักงานอธิการบดี กำหนดจัดโครงการเพิ่มทักษะและพัฒนาสมรรถนะของบุคลากรสายสนับสนุน “บุคลากรใหม่” ประจำปี 2565 รุ่นที่ 1 ณ ห้องประชุมวิทยวิภาส 1 อาคารวิทยวิภาส คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรใหม่ได้มีความรู้ ความเข้าใจถึงบทบาทหน้าที่ สวัสดิการและสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ สำหรับบุคลากรมหาวิทยาลัยขอนแก่น รับทราบและปลูกฝังค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กร เสริมสร้างเจตคติ และสมรรถนะที่สอดคล้องกับความคาดหวังของมหาวิทยาลัย ตลอดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เสริมสร้าง ความสัมพันธภาพที่ดี สร้างความผูกพันระหว่างบุคลากร รวมทั้งเป็นการเตรียมความพร้อมบุคลากรเพื่อก้าวเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของมหาวิทยาลัยขอนแก่นอย่างสมบูรณ์ โดยอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น รองศาสตราจารย์ นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล กล่าวต้อนรับบุคลากรใหม่ ให้ความรู้ คำแนะนำ รวมถึงค่านิยม ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น อีกทั้ง รองศาสตราจารย์ ดร.เกรียงไกร กิจเจริญ รองอธิการบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคล และ นายสถิตย์ แก้วบุดตา ผู้อำนวยการกองทรัพยากรบุคคล ได้ให้ความรู้เกี่ยวกับพนักงานด้านการทำงาน กฎระเบียบต่าง ๆ ที่ต้องรู้ สวัสดิการและสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ สำหรับบุคลากรมหาวิทยาลัยขอนแก่น รวมทั้งกิจกรรม สัมพันธ์ เสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดี สร้างความผูกพันระหว่างบุคลากร ในหัวข้อ เปิดใจ รู้จัก สัมพันธ์ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนุชา โสมาบุตร รองคณบดีฝ่ายบริหาร วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ นายภาสกร เตือประโคน นายสมโชค เพ็งลี นายอิทธิวัฒน์ จันชัยชิต และนายเด่นชัย สิมมา ซึ่งมีบุคลากรใหม่ รุ่นที่ 1 เข้าร่วมในครั้งนี้ จำนวน 136 ราย

รวมรูปโครงการ บุคลากรใหม่ ปี 65 รุ่น 1

Scroll to Top