วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ มข. ติดอันดับโลกปี 2023 จากการจัดอันดับโดย Times Higher Education (THE)

จากการประกาศผล Times Higher Education (THE) World University Rankings by Subject ปี 2023 นี้ ได้ประกาศผลสาขา Computer Science ที่ติดอันดับโลก โดย มหาวิทยาลัยขอนแก่น สามารถติดอันดับ 1 ร่วม ของประเทศไทย (Top 4)

 

 

จากการประกาศผล Times Higher Education (THE) World University Rankings by Subject ปี 2023 นี้ ได้ประกาศผลสาขา Computer Science ที่ติดอันดับโลก โดย มหาวิทยาลัยขอนแก่น สามารถติดอันดับ ร่วม ของประเทศไทย (Top 4) ซึ่งมี 4 มหาวิทยาลัยของไทยที่มีคะแนนรวม (Overall) อยู่ในช่วงอันดับโลก 601-800  คือ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี มหาวิทยาลัยมหิดล

ซึ่ง “วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ (College of Computing)” มีสาขาวิชาหลักคือ สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (Computer Science) มีวิสัยทัศน์คือ “วิทยาลัยชั้นนำด้านการคำนวณคอมพิวเตอร์ขั้นสูงระดับสากล” ซึ่งมีการกำหนดเป้าหมายคือ “1  ใน 2 ของประเทศ และ 1 ใน  200 ของเอเชีย ในระยะปี 2565-2569”  ซึ่งการประกาศผลในครั้งนี้ มีการประมวลผลในหลายตัวชี้วัด คือ Teaching, Research, Industry Income, International Outlook, Citations  โดย สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ผลจากการประมวลตัวชี้วัดที่สำคัญ คือ Research และ Teaching เป็นอันดับ 2 ของประเทศไทย รองจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

เป็นความภาคภูมิใจของบุคลากรของวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ และบุคคลากรมหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่ทุกท่านที่ร่วมกันช่วยสร้างผลงานให้เป็นที่ประจักษ์ในสาขาวิชานี้  และขอขอบคุณ ดร.ณรงค์ชัย อัครเศรณี นายกสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น ทีมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น และทีมบริหารมข. ที่ให้ความสำคัญและสนับสนุนศาสตร์ด้าน Computer Science ให้เกิดประโยชน์ และบูรณาการ ตอบรับกับกระแสคลื่นด้านเทคโนโลยีที่สำคัญในโลกปัจจุบันและอนาคต และขอขอบคุณกองประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยขอนแก่นมา ณ โอกาสนี้

College of Computing, KKU, is ranked among the world’s colleges for 2023 by Times Higher Education (THE)

https://www.kku.ac.th/15365

 

Scroll to Top