มข. ประชุมคัดเลือกผู้เข้ารับรางวัลศิลปินมรดกอีสานและผู้มีผลงานดีเด่นด้านวัฒนธรรมสัมพันธ์ ประจำปี ๒๕๖๓

มหาวิทยาลัยขอนแก่นร่วมเฟ้นหาศิลปินผู้เป็นต้นแบบ และนักวัฒนธรรมผู้สร้างแรงบันดาลใจให้กับผืนแผ่นดินอีสานกับการประชุมพิจารณาตัดสินศิลปินมรดกอีสานและผู้มีผลงานดีเด่นวัฒนธรรมสัมพันธ์ ประจำปี ๒๕๖๓

วันพุธ ที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๖๓ มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำโดย รศ.ดร.นิยม วงศ์พงษ์คำ รองอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ เป็นประธานในการประชุมพิจารณาตัดสินศิลปินมรดกอีสานและผู้มีผลงานดีเด่นวัฒนธรรมสัมพันธ์ ประจำปี ๒๕๖๓ อ.ดร.กิตติสันต์ ศรีรักษา ผู้ช่วยรองอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ร่วมด้วย หมอลำฉวีวรรณ พันธุ ศิลปินแห่งชาติ อ.โชคชัย ตักโพธิ์ ศิลปินมรดกอีสาน อ.สมคิด สิงสง ศิลปินมรดกอีสาน อ.ธีระวัฒน์ คะนะมะ ศิลปินมรดกอีสาน อ.เจริญ กุลสุวรรณ ศิลปินมรดกอีสาน รศ.ดร.ดรุณี โชติษฐยางกูร คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ รศ.ดร.เพ็ญศรี เจริญวานิช คณบดีคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี และคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิหลากหลายสาขา ได้ร่วมประชุมพิจารณาตัดสินผู้เข้ารับโล่เชิดชูเกียรติ “ศิลปินมรดกอีสานและผู้มีผลงานดีเด่นวัฒนธรรมสัมพันธ์ ประจำปี ๒๕๖๓” โดยการประชุมพิจารณาตัดสินผู้เข้ารับรางวัลในครั้งนี้ คณะกรรมการได้ทำหน้าที่กลั่นกรองคุณสมบัติเบื้องต้น และมีการนำรายชื่อที่ผ่านคณะกรรมการกลั่นกรองพิจารณาผู้ได้รับโล่เชิดชูเกียรติต่อไป

สำหรับรางวัลศิลปินมรดกอีสาน ประกอบด้วย ๔ สาขา ได้แก่ สาขาอมรศิลปินมรดกอีสาน สาขาทัศนศิลป์ สาขาวรรณศิลป์ และสาขาศิลปการแสดง ส่วนการเชิดชูเกียรติผู้มีผลงานวัฒนธรรมสัมพันธ์ดีเด่น ประกอบด้วย ๑๐ สาขา ได้แก่ เกษตรกรรม หัตถกรรม แพทย์แผนไทย นิเวศน์วัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม วิสาหกิจและธุรกิจชุมชน ศิลปกรรม ภาษาและวรรณกรรม ศาสนาและประเพณี อาหารและโภชนาการ และสื่อสารวัฒนธรรม

ภายหลังการตัดสินจากท่านคณะการผู้ทรงคุณวุฒิ รายชื่อทั้งหมดจะมีการประกาศจากทางมหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยมีพิธีมอบโล่เชิดชูเกียรติในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และวันอนุรักษ์มรดกไทยวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๓

ข่าว นที สลับแก้ว
ภาพ ธนัชชา สีสองชั้น
เรียบเรียง ณัฐวุฒิ จารุวงศ์

Scroll to Top