นักศึกษา COLA ลงพื้นที่ห้องเรียนชุมชน เพื่อพัฒนาศักยภาพด้านระบบภูมิสารสนเทศเพื่อการบริการสาธารณะ และการจัดการการท่องเที่ยวและมรดกวัฒนธรรม

เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2565 วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้จัดโครงการศึกษาดูงาน รายวิชา CL 503214 การจัดการการท่องเที่ยวและมรดกวัฒนธรรม และ รายวิชา CL303105 ระบบภูมิสารสนเทศเพื่อการบริการสาธารณะ สาขาการจัดการเมืองและโครงสร้างพื้นฐาน จำนวน 72 คน โดยการนำของ อาจารย์ Dr. Wei YANG และ อาจารย์ ดร.กฤษดา ประชุมราศี อาจารย์ประจำวิทยาลัย
ช่วงเช้า เป็นกิจกรรมศึกษาเรียนรู้สถานที่ท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ ณ เมืองโบราณโนนเมือง อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น โดยได้รับความอนุเคราะห์จาก วิทยากร คุณเหมณัฐ โจทก์มีชัย นักวิชาการวัฒนธรรม สำนักศิลปากรที่ 8 ขอนแก่น และนักศึกษาได้เดินทางไปศึกษาเรียนรู้สถานที่สำคัญทางธรรมชาติ สวนรุกขชาติน้ำผุดทัพลาว อำเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ และในช่วงบ่าย ได้รับความอนุเคราะห์จากสำนักอุทยานแห่งชาติ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ในการศึกษาสถานที่สำคัญทางธรรมชาติ ณ อุทยานแห่งชาติน้ำหนาว อำเภอน้ำหนาว จังหวัดเพชรบูรณ์
การศึกษาดูงานครั้งนี้ เพื่อให้นักศึกษานำข้อมูลจากการศึกษาดูงาน มาดำเนินการต่อยอดการจัดทำรายงาน รูปแบบการนำเสนอการท่องเที่ยวเชิงบูรณาการพร้อมทั้งการนำระบบสารสนเทศมาปรับใช้ในการจัดการท่องเที่ยว เพื่อส่งเสริมการจัดการท่องเที่ยวระดับพื้นที่ต่อไป

COLA students visit the community to sharpen their geographical information skill for public service and tourism and cultural heritage management

Scroll to Top