COLA KKU จับมือท้องถิ่น มุ่งยกระดับการให้บริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล (digital government)

วันที่ 4 ตุลาคม 2565 เวลา 10.00 น. COLA KKU นำโดย ดร.กฤษดา ประชุมราศี  ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนานวัตกรรมดิจิทัล พร้อมคณะ ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กระบวนงานเพื่อพัฒนานวัตกรรมดิจิทัล ร่วมกับ นายกิตติโชติ เตรียมเวชวุฒิไกร นายกเทศมนตรีเมืองเมืองพล พร้อมด้วยนายปรีชา มาฆะเซ็นต์ รองปลัดเทศบาล และหัวหน้าส่วนราชการ ณ ห้องประชุมศูนย์ราชการสะดวก ชั้น 1 อาคารสำนักงานเทศบาลเมืองเมืองพล พร้อมทั้งกิจกรรมการสัมภาษณ์ผู้เกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นหนึ่งในกระบวนการเก็บข้อมูลเพื่อจัดบริการสาธารณะดิจิทัล อันจะช่วยยกระดับให้บริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไปสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล (digital government) ตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ ไทยแลนด์ 4.0 เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงการให้บริการได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และลดความเหลี่อมล้ำ อีกทั้งเป็นการช่วยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลยิ่งขึ้น

Scroll to Top