อาจารย์หลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต คณะสหวิทยาการ ลำดับที่ 1 ของโลกในกลุ่มเฉพาะด้านเศรษฐศาสตร์การท่องเที่ยว

วันที่ 1 ตุลาคม 2565 AD Scientific Index ซึ่งเป็นแหล่งข้อมูลนักวิทยาศาสตร์ทั่วโลกมากกว่า 1 ล้านคน ในการนี้ รองศาสตราจารย์ ดร.ศักรินทร์ นนทพจน์ อาจารย์หลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต คณะสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย ได้ปรับปรุงข้อมูลความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาย่อยแต่เดิมจากเดิมปี 2022 สาขาเศรษฐศาสตร์การท่องเที่ยวและการจัดการ (Tourism Economics and Management) เป็น สาขาเศรษฐศาสตร์การท่องเที่ยว (Tourism Economics) โดยเป็นกลุ่มสาขาวิชาย่อยทางด้าน เศรษฐศาสตร์และเศรษฐมิติ (Economics and Econometrics) และผลการจัดอันดับล่าสุดประจำเดือนตุลาคม ถูกจัดลำดับที่ 1 ของโลก ประจำปี 2023 ในสาขาย่อย Tourism Economics จากนักเศรษฐศาสตร์ในกลุ่มจำนวน 18,825 ท่าน

ทั้งนี้รองศาสตราจารย์ ดร.ศักรินทร์ นนทพจน์ กล่าวว่า ที่ได้รับการจัดอันดับในสาขานี้ อาจจะเนื่องมาจากผลิตผลงานทางด้านเศรษฐศาสตร์การท่องเที่ยวอย่างต่อเนื่องมากกว่า 10 ปี ในขณะที่นักเศรษฐศาสตร์หลายท่านจะมีความเชี่ยวชาญที่ไม่เฉพาะเจาะจงหรือมีความเชี่ยวชาญในหลายๆด้าน จึงทำให้ได้รับการจัดอันดับในลำดับที่ 1 ในอนุสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การท่องเที่ยว ประจำปี 2023 ของรอบเดือนตุลาคม 2022 และสืบเนื่องจากการได้รับการจัดอันดับจึงมีแผนที่จะพัฒนาหลักสูตรเศรษฐศาสตรการท่องเที่ยวในระดับมหาบัณฑิตในอนาคต ทั้งนี้เพื่อรองรับเศรษฐกิจภาคการท่องเที่ยวและบริการที่กำลังจะขยายตัวในอนาคต

 

Scroll to Top