สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่นกระชับความสัมพันธ์กับมหาวิทยาลัยชั้นนำระดับโลก

เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2565 รศ.นพ.สุพัชญ์ สีนะวัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักหอสมุด พร้อมผู้บริหารและบุคลากรของสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ให้การต้อนรับ Professor Christopher Mow จาก Stanford University, USA พร้อมนำชมการดำเนินงานของสำนักหอสมุด ในฐานะ Learning center for All

ซึ่งเป็นมิติใหม่ของการให้บริการของห้องสมุดระดับมหาวิทยาลัย ที่มุ่งเน้นสนับสนับการเรียนรู้ตลอดชีวิตให้แก่ผู้ใช้บริการในทุกระดับ ทั้งนี้ Professor Christopher Mow ได้ให้ความสนใจพื้นที่การเรียนรู้ที่สร้างแรงบันดาลใจ หรือ inspirational space ที่สำนักหอสมุดได้นำอุปกรณ์สนับสนุนการเรียนรู้ที่หลากหลายมาให้บริการ เช่น VR Headset ที่ช่วยเสริมสร้างจินตนาการและการเรียนรู้ผ่าน metaverse experience เป็นต้น

การเยี่ยมชมสำนักหอสมุดในครั้งนี้ช่วยกระชับความสัมพันธ์ ระหว่าง มหาวิทยาลัยขอนแก่น และ Stanford University ให้มีความแน่นแฟ้นยิ่งขึ้น และเป็นก้าวที่สำคัญในการพัฒนาความสัมพันธ์ ระหว่างสถาบันในหลายด้าน เช่น ด้านการศึกษา และ วิจัย ต่อไป

KKU Library strengthens relationship with a world-class university

https://www.kku.ac.th/15057

Scroll to Top