สำนักบริการวิชาการ ร่วมกับ คณะเกษตรศาสตร์ มข. จัดอบรมการเลี้ยงกุ้งขาวแวนนาไม

สำนักบริการวิชาการ ร่วมกับ คณะเกษตรศาสตร์ มข. จัดอบรมการเลี้ยงกุ้งขาวแวนนาไม

       เมื่อวันที่ 24-25 กันยายน 2565 สาขาวิชาประมง คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับ สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดอบรม“การเลี้ยงกุ้งขาวความเค็มต่ำในระบบน้ำหมุนเวียน อัตราปล่อยเลี้ยงที่ความหนาแน่นสูง 300 ตัว/ลบ.เมตร ใช้เวลาเลี้ยง 70 วัน ได้กุ้งขนาด 60 ตัว/กก. ให้ผลผลิตสูง 3.6 กก./ลบ.เมตร” โดยมี รศ.ดร.บัณฑิต ยวงสร้อย หัวหน้าสาขาวิชาประมง และทีมวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ ณ หมวดประมง คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยมีกลุ่มเกษตรกรสนใจเข้าร่วมอบรม จำนวน 26 คน โดยมาจากภาคอีสาน 9 คน ภาคใต้ 7 คน และภาคกลาง 10 คน

เลี้ยงกุ้งขาว

      รศ.น.สพ.ดร.ชูชาติ กมลเลิศ ผู้อำนวยการสำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นประธานในพิธีกล่าวเปิดการอบรม ว่า ”คณะวิชาในมหาวิทยาลัย เป็นองค์กรที่ทำหน้าที่ในการเรียนการสอน ผลิตบัณฑิต วิจัยและสร้างองค์ความรู้ใหม่ ๆ สำนักบริการวิชาการ มีหน้าที่เป็นหน้าต่างของมหาวิทยาลัย ทำหน้าที่ประสานคณะวิชาต่าง ๆ เพื่อนำเอาองค์ความรู้ที่ได้จากการเรียนการสอน และการวิจัยของคณะวิชา นำมาเผยแพร่และถ่ายทอดองค์ความรู้ไปสู่ชุมชน เพื่อให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืนต่อไป จึงขอขอบคุณคณบดีคณะเกษตรศาสตร์ และทีมวิทยากรจากสาขาวิชาประมง โดยมี รศ.ดร.บัณฑิต ยวงสร้อย เป็นห้วหน้าทีมวิทยากร ที่ร่วมถ่ายทอดองค์ความรู้มา ณ โอกาสนี้”

        รศ.ดร.บัณฑิต ยวงสร้อย หัวหน้าสาขาวิชาประมง คณะเกษตรศาสตร์ ได้กล่าวถึงความสำคัญของการเลี้ยงกุ้งขาวแวนนาไม ว่า “กุ้งขาวแวนนาไมซึ่งเป็นกุ้งทะเล เป็นสัตว์น้ำที่มีคุณค่าและมีความสําคัญทางเศรษฐกิจในปัจจุบัน ได้พัฒนามาเลี้ยงในน้ำความเค็มต่ำ ด้วยระบบน้ำหมุนเวียน ซึ่งในระหว่างการเลี้ยงไม่มีการทิ้งน้ำและตะกอน เป็นเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมในการเลี้ยงสามารถปล่อยได้ที่อัตราความหนาแน่นสูง 300 ตัว/ลบ.เมตร ได้ผลผลิตสูงถึง 3.6 กก./ลบ.เมตร โดยใช้เวลาเลี้ยง 70 วัน ได้กุ้งขนาด 60 ตัว/กก.”

       อ.กัมพล ไทยโส ผู้จัดการหมวดประมง กล่าวว่า “การจัดอบรมครั้งนี้ เป็นการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการให้เห็นภาพจริง หัวข้อ ประกอบด้วย การเข้าใจกุ้ง, ใส่ใจดูแล อาหารการกิน, การควบคุมคุณภาพน้ำ, การจัดการระบบน้ำ-ลม-ไฟ และหัวข้อ ต้นทุน และการจัดการตลาด”

หลังจากการอบรมในครั้งนี้แล้ว ผู้ประกอบการมีความสนใจ และตัดสินใจจะลงทุนมากกว่า 8 ราย ทั้งนี้ทางสาขาวิชาประมง ได้ตั้งกลุ่มไลน์ เพื่อติดตาม ตอบคำถาม และให้ความรู้เพิ่มเติมในโอกาสนี้ด้วย

ข่าวโดย นายประภาพรณ์  ขันชัย

Academic Service Bureau and Faculty of Agriculture hold a workshop on farming Pacific white shrimp (L. vannamei)

https://www.kku.ac.th/14945

Scroll to Top