ศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ร่วมงานประชุมวิชาการและนิทรรศการ ครั้งที่ 11 ทรัพยากรไทย : 30 ปี อพ.สธ. ประโยชน์แท้แก่มหาชน ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

วันที่ 19 กันยายน 2565 ศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมรับเสด็จสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี   ในการประชุมวิชาการและนิทรรศการ ครั้งที่ 11  ทรัพยากรไทย : 30 ปี อพ.สธ. ประโยชน์แท้แก่มหาชน  ซึ่งจัดขึ้นระหว่าง วันที่ 19 – 24 กันยายน พ.ศ.2565 ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช  นำโดย ศ.สพญ.ดร.ธิดารัตน์  บุญมาศ รองอธิการบดีฝ่ายนวัตกรรมและวิสาหกิจ  เข้าเฝ้าฯ รับเสด็จ ณ ห้องประชุมไทยบุรี ร่วมกับหน่วยงานร่วมสนองพระราชดำริ อพ.สธ.  และ รศ.ดร.จุฑาพร แสวงแก้ว รักษาการแทนรองผู้อำนวยการ ศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องจากพระราชดำริ เป็นผู้แทนทูลเกล้าฯ  ถวายหนังสือ “กล้วยไม้ในพื้นที่สนองพระราชดำริ อพ.สธ. – มข.”  ซึ่งเป็นผลงานวิจัยภายใต้งานสนองพระราชดำริ ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น เรียบเรียงโดยอาจารย์ฐิติพร พิทยาวุธวินิจ คณะเกษตรศาสตร์

ในส่วนของการประชุมวิชาการ ชมรมคณะปฏิบัติงานวิทยาการ อพ.สธ. ครั้งที่ 10  รศ.ดร.จุฑาพร แสวงแก้ว รักษาการแทนรองผู้อำนวยการ ศูนย์ประสานงานฯ, ผศ.ดร.วังวร สังฆเมธาวี คณะวิทยาศาสตร์ ได้ร่วมนำเสนอโปสเตอร์ผลงานวิจัย  และ ผศ.ดร.สมพร เกษแก้ว รักษาการแทนรองผู้อำนวยการ ศูนย์ประสานงานฯ ร่วมเสวนาพิเศษ หัวข้อ “ผลงานวิจัยเด่น อพ.สธ.”

นอกจากนี้ ศูนย์ประสานงานฯ ยังได้ร่วมจัดนิทรรศการนำเสนอผลการดำเนินงาน โดยมีเนื้อหาดังนี้  การดำเนินงาน อพ.สธ. – มหาวิทยาลัยขอนแก่น “ความหลากหลายของกล้วยไม้ในพื้นที่ปกปักทรัพยากร อพ.สธ. – มข.”, การดำเนินงานของศูนย์แม่ข่ายประสานงาน อพ.สธ. – มหาวิทยาลัยขอนแก่น, การวิจัยและใช้ประโยชน์ “ยางนา” พืชอนุรักษ์ อพ.สธ. ลำดับที่ 9, การวิจัยและใช้ประโยชน์พืชสมุนไพร “โสมไทย” และการดำเนินงานการบริการวิชาการการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากทรัพยากรท้องถิ่นอย่างยั่งยืน

The Royal Project Coordinating Center joins the 11th Conference and Exhibition, the 30th year of RSPG at Walailak University

https://www.kku.ac.th/14936

 

 

Scroll to Top