กองการกีฬา บริการทดสอบสมรรถภาพทางกาย ในงานมหกรรม “มหาวิทยาลัยขอนแก่นบริการชุมชน”

เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2565 เวลา 09.00 – 16.00 น. กองการกีฬา สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้จัดกิจกรรมออกหน่วยบริการทดสอบสมรรถภาพทางกาย (ฉบับประชาชน) ในงานมหกรรม “มหาวิทยาลัยขอนแก่นบริการชุมชน” ภายใต้โครงการ KKU CSV มหาวิทยาลัยขอนแก่นร่วมสร้างคุณค่าสู่สังคม ประจำปีงบประมาณ 2565 ณ สถานีรถไฟ จังหวัดขอนแก่น โดยมี รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นประธานในพิธีเปิด

โดยการบริการทดสอบสมรรถภาพทางกาย (ฉบับประชาชน) ถือเป็นส่วนสำคัญในการวางแผน ส่งเสริมพัฒนาสุขภาพและสมรรถภาพทางกาย ซึ่งเป็นแนวทางหนึ่งในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ส่งผลให้มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง ปราศจากโรคภัย ทั้งยังเป็นการเพื่อเช็คความพร้อมของร่างกายก่อนการออกกำลังกาย ลดภาวะการบาดเจ็บจากการออกกำลังกายหรือเล่นกีฬา รวมถึงการแนะนำการออกกำลังกายอย่างถูกวิธีตามหลักวิทยาศาสตร์การกีฬา ซึ่งทางศูนย์ปฏิบัติการออกกำลังกาย (Fitness KKU) กองการกีฬา ได้จัดเตรียมอุปกรณ์เครื่องมือในการทดสอบสมรรถภาพทางกายตามมาตรฐานช่วงอายุของแต่ละวัย เช่น วัดดัชนีมวลกาย (ชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูง), วัดความดันโลหิต, วัดเปอร์เซ็นต์ไขมันใต้ผิวหนังและองค์ประกอบของร่างกาย, วัดความอ่อนตัว, วัดความแข็งแรงและความอดทนของกล้ามเนื้อแขนและขา, วัดความอดทนของระบบหัวใจและไหลเวียนเลือด โดยการทดสอบสมรรถภาพทางกายในครังนี้ ใช้ Application DPE FIT TEST ของสำนักวิทยาศาสตร์การกีฬา กรมพลศึกษา ในการประมวลผลการทดสอบและให้คำแนะนำ โดยใช้เกณฑ์การวัดตามมาตรฐานสมรรถภาพทางกายของทางกรมพลศึกษา และนอกจากการบริการทดสอบสมรรถภาพทางกาย (ฉบับประชาชน) แล้ว กองการกีฬายังได้นำกีฬาเทนนิสชายหาด (Beach tennis) มาสาธิตการเล่น ซึ่งได้รับความสนใจจากนักเรียน เยาวชน และประชาชนจำนวนมาก

Scroll to Top