KKBS จัดแคมป์ ปั้น นศ.มข. สู่โลกสตาร์ตอัพ พร้อมรับทุนสนับสนุนแผนธุรกิจมูลค่ารวมกว่า 30,000 บาท


ระหว่างวันที่ 9-11 กันยายน 2565 ที่ผ่านมา คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดย ภารกิจด้านวิจัยและบริการวิชาการ จัดโครงการ KKBS Startup Camp 2022 กิจกรรมเพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น เข้ามาเรียนรู้เกี่ยวกับธุรกิจสตาร์ทอัพ ตั้งแต่ความรู้พื้นฐานด้านธุรกิจ แนวคิดการออกแบบผลิตภัณฑ์ หลักการประเมินความเป็นไปได้โครงการ การทำงานเป็นทีม พร้อมเป็นต้นแบบในการสร้างผู้ประกอบการสตาร์ตอัพรุ่นใหม่ โดยไม่ยึดติดกับกรอบความคิดเดิมหรือข้อจำกัดใด พร้อมสนับสนุนการสมาร์ทซิตี้ของจังหวัดขอนแก่น ซึ่งทุกทีมจะได้มีโอกาสสัมผัสประสบการณ์การนำเสนอไอเดียบนเวที เพื่อรับทุนสนับสนุนในการต่อยอดธุรกิจเชิงพาณิชย์ มูลค่ารวมกว่า 30,000 บาท

ภายในงานเริ่มต้นด้วย ดร.วิตติกา ทางชั้น ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายนวัตกรรมและบัณฑิตศึกษา กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมกิจกรรม และชี้แจงแนะนำโครงการ ต่อด้วยการบรรยายพิเศษในหัวข้อ “ค้นหาโจทย์เพื่อพัฒนาธุรกิจ Startup ด้วย Design Thinking” และ “การบรรยายและฝึกปฏิบัติการทำ Business Model สำหรับ Startup” โดย ดร.ก่อศักดิ์ โตวรรธกวณิชย์ ผู้จัดการระบบนิเวศและบ่มเพาะธุรกิจStartup สถาบันนวัตกรรมและบ่มเพาะธุรกิจ บริษัทบางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) การบรรยายเรื่องเทคโนโลยี IOT สำหรับธุรกิจ Startup กับสังคมเมือง” โดย ดร.สุทธิรักษ์ ดวงบุรงค์ สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หัวข้อ “แชร์ไอเดียธุรกิจ Startup และการขอรับทุนสนับสนุนจาก TED Fund” โดย คุณเอกธัช ภัทระโภคพัฐ ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาโครงการกองทุนพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (TED Fund) และการบรรยายพิเศษเรื่อง “From Startup to Finisher” โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ชญาดา สุระวนิชกุล อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีและวิศวกรรมศาสตร์ คณะสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปิดท้ายด้วยการนำเสนอบริการต้นแบบและแผนธุรกิจ จากนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการทั้งหมด 6 ทีม โดยผลการตัดสินการนำเสนอแผนธุรกิจสตาร์ตอัพ เพื่อรับทุนสนับสนุนในการต่อยอดธุรกิจเชิงพาณิชย์ มีดังนี้

รางวัลชนะเลิศ : ทีม InterBrain รับเงินสนับสนุน จำนวน 10,000 บาท พร้อมวุฒิบัตร
สมาชิก
1. Miss UTARI PRIMADINI คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยขอนแก่น
2. Miss SONGSIRI SRISONGKRAM คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยขอนแก่น
3. Mr.NIZAR FAUZAN คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยขอนแก่น
4. Mr.ANGGA MISBAHUDIN คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยขอนแก่น
5. Mr.PONGPEERA FAYPHONSAN คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยขอนแก่น

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 1 : ทีม Orbitcleได้รับเงินสนับสนุน จำนวน 7,000 บาท พร้อมวุฒิบัตร
สมาชิก
1. นายเจตพร ค้าทวี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
2. นายภูมิ เชิดพานิช คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
3. นายศิริโรจน์ สารี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
4. น.ส.ชนม์ณกานต์ นันทวิสิทธิ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

 

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 2 : ทีม สตาร์ทอัพแง๊นๆ ได้รับเงินสนับสนุน จำนวน 5,000 บาท พร้อมวุฒิบัตร
1. นายศิรชัช บุญออน คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยขอนแก่น
2. น.ส.พิชชากรณ์ โทวรรณา คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยขอนแก่น
3. น.ส.รัตนพร หอมแก่นจันทร์ คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยขอนแก่น

รางวัลชมเชย : ทีม On another planetได้รับเงินสนับสนุน จำนวน 3,000 บาท พร้อมวุฒิบัตร
สมาชิก
1. นายชัยชนะ สมีดี คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
2. นางสาวอนัญญา ศรุตญานนท์ คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยขอนแก่น
3. นางสาวธนพร ดีบุรี คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยขอนแก่น

รางวัลชมเชย : ทีม SmartLawyerได้รับเงินสนับสนุน จำนวน 3,000 บาท พร้อมวุฒิบัตร
สมาชิก
1. นาย ไตรสรณ์ ธนัทนิติกุล คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
2. นาย ธนวิชญ์ ยืนชีวิต คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
3. นาย ชัยนันท์ หงสนันท์ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
4. น.ส.สุทธิดา อินทชัย คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
5. นายณัฐพล ฝ่ายเพชร คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

รางวัลชมเชย : ทีม ป่งป๊ง ได้รับเงินสนับสนุน จำนวน 3,000 บาท พร้อมวุฒิบัตร
สมาชิก
1. น.ส.ธิดารัตน์ บุญสวา คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยขอนแก่น
2. น.ส.เพชรพกา อ่อนสองชั้น คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยขอนแก่น
3. นายธฤต เลาหศิรินาถ คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยขอนแก่น
4. นายวิทิตภูมิ คำสงค์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

วรัญญู ดอนเหนือ : ข่าว/ภาพ

Scroll to Top