องค์การนักศึกษา มข. จัดกิจกรรมวิ่งสะสมระยะ 59 กิโลเมตร 59 ปี มข. (KKU Virtual Run 59 km.)

องค์การนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ดำเนินการจัดโครงการวิ่งสะสมระยะ 59 กิโลเมตร 59 ปี มข. (KKU Virtual Run 59 km.) เพื่อเป็นการเฉลิมฉลองในวาระที่มหาวิทยาลัยขอนแก่น ก้าวเข้าสู่ปีที่ 59 ในเดือนมกราคม 2566 ที่จะมาถึง โดยกำหนดเป็นกิจกรรมเพื่อการส่งเสริมการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ ในรูปแบบการเดิน – วิ่งสะสมระยะทาง 59 กิโลเมตร จัดในช่วงระหว่างวันที่ 16 สิงหาคม – 10 กันยายน 2565

และเมื่อวันที่ 10 กันยายน 2565 เวลา 16.30 น. ณ อุทยานเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้มีพิธีปิดโครงการ วิ่งสะสมระยะ 59 กิโลเมตร 59 ปี มข. (KKU Virtual Run 59 km.) โดยมีกิจกรรมชาเลนจ์วิ่งเพื่อสุขภาพ Fun Run 2.4 กิโลเมตร บริเวณลู่วิ่งออกกำลังกายรอบอุทยานเกษตร ซึ่งได้รับเกียรติจาก รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นประธานในพิธี และกดแตรปล่อยตัวนักวิ่ง พร้อมด้วย รศ.เพียรศักดิ์ ภักดี รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ ผศ.ดร.นรินทร์ จันทร์ศรี ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ และคณะผู้บริหาร ที่ปรึกษาองค์การนักศึกษา แขกผู้มีเกียรติร่วมในพิธี

รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น กล่าวว่า “โครงการวิ่งสะสมระยะ 59 กม. 59 ปี มข. (KKU Virtual Run 59 km.) กิจกรรมดังกล่าวถูกจัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษา เกิดความรักในสุขภาพและการออกกำลังกาย ตลอดจนช่วยส่งเสริมให้นักศึกษารู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ผ่านการทำกิจกรรมเดินและวิ่งออกกำลังกายสะสมระยะทาง ซึ่งถือว่าได้รับผลตอบรับเป็นอย่างดีจากนักศึกษา สะท้อนให้เห็นว่านักศึกษามีความตระหนักในเรื่องสุขภาพและการออกกำลังกาย ขอแสดงความชื่นชมต่อคณะผู้ดำเนินงาน ที่สามารถจัดกิจกรรม ได้สำเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรมทุกประการ และขอขอบคุณที่เป็นส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนกิจกรรมดี ๆ ที่เป็นประโยชน์ให้แก่นักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น”

การกิจกรรมชาเลนจ์วิ่งเพื่อสุขภาพ Fun Run 2.4 กิโลเมตร ในพิธีปิดโครงการ วิ่งสะสมระยะ 59 กิโลเมตร 59 ปี มข. (KKU Virtual Run 59 km.) ในครั้งนี้ มีนักศึกษา บุคลากร รวมไปถึงนักเรียนในเขตชุมชนรอบรั้วมหาวิทยาลัยขอนแก่น ให้ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก หลังเสร็จสิ้นกิจกรรมมีการมอบรางวัลให้แก่นักวิ่งผู้เข้าร่วมกิจกรรม ที่มีระยะทางสะสมมากที่สุดในประเภทชาย และประเภทหญิง (Overall) ดังนี้

นักวิ่งผู้ที่มีระยะทางสะสมมากที่สุด ประเภทชาย (Overall) ได้แก่

  • รางวัลชนะเลิศ : นายกนก นามบุปผา
  • รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 : นายปริญญา น่าบัณฑิต
  • รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 : นายณัฐนันท์ วรรณภา

นักวิ่งผู้ที่มีระยะทางสะสมมากที่สุด ประเภทหญิง (Overall) ได้แก่

  • รางวัลชนะเลิศ : นางสาวชงภร โภคทรัพย์อนันต์
  • รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 : Miss Tin May Aung
  • รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 : นางสาวอังสุมาลิน  อุ่นผาง

 

ข่าว : องค์การนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น

ภาพ : ชมรมถ่ายภาพ และองค์การนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น

คณะเทคโนโลยี มข. ได้เข้าร่วมโครงการวิจัย “การเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจในห่วงโซ่อุปทานอุตสาหกรรมน้ำปลาร้า ด้วยเทคโนโลยีสร้างมูลค่ากากปลาร้า (ระยะที่ 2)” ของหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข.) ในกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)

Scroll to Top