คณะกรรมการส่งเสริมกิจการ มข.พบปะสํานักบริหารและพัฒนาวิชาการ และบัณฑิตวิทยาลัย หารือแนวทางขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยร่วมกัน

 

คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยขอนแก่น นำโดย นาย สุกิจ ศิรินรกุล ประธานกรรมการฯ ร่วมพบปะเยี่ยมชมสํานักบริหารและพัฒนาวิชาการ และบัณฑิตวิทยาลัย เพื่อหารือแนวทางสนับสนุนส่งเสริมขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยร่วมกัน

เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2565 คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยขอนแก่น นำโดย นาย สุกิจ ศิรินรกุล ประธานกรรมการฯ พร้อมด้วย นาย อุฤทธิ์ ศรีหนองโคตร รองประธานกรรมการฯ ศ.ดร.สุพจน์ หารหนองบัว รองประธานกรรมการฯ นาย สุริยะ ตันติวิวัฒน์ กรรมการฯ รศ.เพียรศักดิ์ ภักดี เลขานุการฯ รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ นางสุภารัตน์ มูลศรี ผู้ช่วยเลขานุการฯ ผู้อำนวยการสำนักงานสภามหาวิทยาลัย และบุคลากรมหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมพบปะเยี่ยมชมสํานักบริหารและพัฒนาวิชาการ และบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น

เมื่อเวลา 9.00 น. ณ ห้องประชุมสํานักบริหารและพัฒนาวิชการ ชั้น 2 อาคารพิมลกลกิจ มหาวิทยาลัยขอนแก่นคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยขอนแก่น พบปะเยี่ยมชมสํานักบริหารและพัฒนาวิชาการ โดยมี รศ.ดร.ประพันธ์ศักดิ์  ฉวีราช ผู้อำนวยการสํานักบริหารและพัฒนาวิชาการ พร้อมด้วยทีมผู้บริหาร และบุคลากร ให้การต้อนรับ การหารือร่วมกันมีประเด็นที่น่าสนใจหลายเรื่อง อาทิ แนวทางการพัฒนาสํานักบริหารและพัฒนาวิชาการ แนวทางการพัฒนาศิษย์เก่าสัมพันธ์ให้มีความเข้มแข็ง การส่งเสริมโดยการสร้างเครือข่ายการฝึกสหกิจศึกษาทั้งภายในและต่างประเทศ

จากนั้นเวลา 10.30 น. ณ ห้องประชุม บัณฑิตวิทยาลัย ชั้น 4 อาคารพิมลกลกิจ มหาวิทยาลัยขอนแก่น คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยขอนแก่น พบปะเยี่ยมชม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยมี รศ.ดร.เกียรติไชย  ฟักศรี คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย พร้อมด้วยทีมผู้บริหาร และบุคลากร ให้การต้อนรับ การหารือร่วมกันมีประเด็นที่น่าสนใจหลายเรื่อง อาทิ การปรับกลยุทธ์ของการรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา เนื่องจากมีแนวโน้มที่ลดลง รวมถึงการออกจัดนิทรรศการ ควบคู่กับบริษัทเอกชน รวมถึงการสร้างความเข้มแข็งของศิษย์เก่าสัมพันธ์ ทั้งนี้การสร้างความร่วมมือต่าง ๆ กับบริษัทเอกชนหรือหน่วยงานความร่วมมือต่าง ๆ โดยมีคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ให้คำแนะนำแนวทาง ชี้ช่องทาง การแก้ปัญหาต่าง ๆ เพื่อสนับสนุนกิจการของมหาวิทยาลัยให้งอกงามรุ่งเรืองยิ่งขึ้น

 

Scroll to Top