ด่วน ! สมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ฯ แสดงเจตนาเปลี่ยนอัตราการจ่ายเงินสะสมเพิ่มได้ตามความสมัครใจเป็นกรณีพิเศษ หมดเขต 15 กันยายน ศกนี้

กองทรัพยากรบุคคล มข. แจ้งประชาสัมพันธ์ให้สมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ฯ แสดงเจตนาเปลี่ยนอัตราการจ่ายเงินสะสมเพิ่มได้ตามความสมัครใจเป็นกรณีพิเศษ แต่ไม่เกินร้อยละ 15 โดยให้ยื่นหนังสือแสดงเจนาตามแบบแจ้งความประสงค์ภายในวันที่ 15 กันยายน 2565 โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565

 

     ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับบุคลากรมหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 2/2565 เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2565 และมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 15/2565 เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2565 เห็นชอบข้อบังคับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับบุคลากรมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2565 โดยมีสาระหลักคือ “ปรับเปลี่ยบอัตราเงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับบุคลากร มหาวิทยาลัยขอนแก่น จากเดิม “ร้อยละ 3 ของค่าจ้าง” เป็นสมทบ ร้อยละ 5 ของค่าจัาง” และตามมติที่ประชุมคณะกรรมการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับบุคลากรมหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ พิเศษ/2565  เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2565 เห็นชอบประกาศคณะกรรมการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับบุคลากรมหาวิทยาลัยขอนแก่น เรื่อง แก้ไขหลักเกณฑ์และวิธีการส่งเงินสะสมเข้ากองทุนเกินกว่าอัตราที่กำหนดในข้อ 32 แห่งข้อบังคับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับบุคลากรมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2560 สาระหลักคือ การกำหนดให้ “สมาชิกสามารถสะสมเพิ่ม หรือเปลี่ยนแปลงอัตราการสะสมเพิ่มเป็นจำนวนเต็มได้โดยไม่กำหนดเป็นแบบ 3%  6%  9%  12% ตลอดจนกำหนดให้ผู้ที่สมัครสมาชิกใหม่สามารถยื่นขอสะสมเพิ่มได้ทันทีในตอนที่สมัครสมาชิกครั้งแรก และแก้ไขแบบฟอร์มที่เกี่ยวข้อง” นั้น เพื่อให้การดำเนินการสะสมและสมทบเพิ่ม ของสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับบุคลากรมหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ให้สมาชิกกองทุนฯ สามารถ แสดงเจตนาส่งเงินสะสมเพิ่มมากกว่าร้อยละ 3 ตามที่กองทุนฯ กำหนด แต่รวมแล้วไม่เกินร้อยละ 15 ตลอดจนสามารถปลี่ยนอัตราการจ่ายเงินสะสม หรีอยกเลิกได้ตามความสมัครใจเป็นกรณีพิเศษ โดยให้ยื่นหนังสือแสดงเจนาตามแบบแจ้งความประสงค์ส่งเงินสะสมส่วนเพิ่มการเปลี่ยนแปลง หรือการยกเลิกอัตราเงินสะสมส่วนเพิ่ม กองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับบุคลากรมหาวิทยาลัยขอนแก่น ภายในวันที่ 15 กันยายน 2565 ทั้งนี้ให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565

แสดงเจตนาเปลี่ยนอัตราการจ่ายเงินสะสม ฯ กองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับบุคลากรมหาวิทยาลัยขอนแก่น
แสดงเจตนาเปลี่ยนอัตราการจ่ายเงินสะสม ฯ กองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับบุคลากรมหาวิทยาลัยขอนแก่น

สมาชิกส่งเงินสะสม 3%-5% ของค่าจ้าง มหาวิทยาลัยสมทบตามที่สมาชิกส่งเงินสะสม
สมาชิกส่งเงินสะสม 6%-15% ของค่าจ้าง มหาวิทยาลัยสมทบ 5%

สามารถตรวจสอบข้อมูลการส่งเงินสะสมทั้งหมด ได้ที่ https://i.kku.ac.th หัวข้อ profile เลือก Overview

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่  https://kku.world/vubx5
ตัวอย่างการกรอกแบบฟอร์ม  https://kku.world/aknnz

ยื่นเอกสารการแสดงเจตนาฯได้ที่การเจ้าหน้าที่ของส่วนงาน/หน่วยงานต้นสังกัด

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://kku.world/045ia
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ งานสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ กองทรัพยากรบุคคล โทร. 48700,48741

     ทั้งนี้ให้สมาชิกส่งแบบแจ้งความประสงค์ส่งเงินสะสมส่วนเพิ่มการเปลี่ยนแเปลง หรือการยกเลิกอัตราเงินสะสมส่วนเพิ่ม ฯ ที่การเจ้าหน้าที่ของส่วนงานหน่วยงานต้นสังกัด เพื่อรวบรวมส่งให้กองทรัพยากรบุคคล ภายในวันที่ 15 กันยายน 2565 โดยได้ดำเนินการประชาสัมพันธ์ให้สมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับบุคลากรมหาวิทยาลัยขอนแก่น ทราบผ่านทางจดหมายเวียนอิเล็กทรอนิกส์ เรียบร้อยแล้ว

 

รวบรวม เรียบเรียง : เบญจมาภรณ์  มามุข

 

คณะเทคโนโลยี มข. ได้เข้าร่วมโครงการวิจัย “การเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจในห่วงโซ่อุปทานอุตสาหกรรมน้ำปลาร้า ด้วยเทคโนโลยีสร้างมูลค่ากากปลาร้า (ระยะที่ 2)” ของหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข.) ในกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)

Scroll to Top