มข. เปิดตัวแก่นฟิล์ม อะคาเดมี่ พร้อมพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านธุรกิจภาพยนตร์แห่งแรกในอีสาน


เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2565 ที่ผ่านมา ณ ห้อง Film Exhibition เทศกาลหนังเมืองแคน ครั้งที่ 6 ชั้น 5 ศูนย์การค้าเซ็นทรัล พลาซ่าขอนแก่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดย คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี ร่วมกับ ฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดกิจกรรมแถลงข่าวเปิดตัว “แก่นฟิลม์ อะคาเดมี่ (Kaen Film Academy)” สถาบันพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านธุรกิจภาพยนตร์แห่งแรกในภาคอีสาน ซึ่งจัดขึ้นภายใต้ความร่วมมือระหว่างคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยขอนแก่น บริษัทโฟกัส อารีน่า จํากัด ฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น สมาคมผู้กํากับภาพยนตร์ไทย หอการค้าจังหวัดขอนแก่น บริษัท ขอนแก่นพัฒนาเมือง จํากัด บริษัท ช.ทวี จํากัด (มหาชน) ขอนแก่นเมืองหนัง และ บริษัทมิตรผล จํากัด (มหาชน) และภาคีเครือข่ายอื่น ๆ ในจังหวัดขอนแก่น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างธุรกิจใหม่ที่เป็นแหล่งเรียนรู้และพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการบริหารจัดการธุรกิจภาพยนตร์ที่สามารถรองรับความต้องการด้านภาพยนตร์ให้แก่คนทุกช่วงวัย สนับสนุนธุรกิจอีสปอร์ตและธุรกิจภาพยนตร์ทั้งในระดับภูมิภาคและระดับประเทศ รวมทั้งสนบสน ั ุนนโยบายการผลักดันให้จังหวัดขอนแก่นเป็นเมืองหนังโลก เพื่อหนุนเสริมบุคลากรในการผลิตภาพยนตร์กับกองทุนเมืองหนัง และเทศกาลหนังเมืองแคน เพื่อใหสอดรับกับนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ อันจะนำไปสู่การเป็นสมาร์ทซิตี้ได้อย่างสมบูรณ์

ภายในงานมีการแนะนําการก่อตั้งสถาบัน โดย รองศาสตราจารย์ ดร.เพ็ญศรี เจริญวานิช คณบดีคณะบริหารธุรกิจ และการบัญชี ร่วมกับผู้นําภาคีภาคส่วนต่าง ๆ ได้แก่ คุณสุรเดช ทวีแสงสกุลไทย กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ช ทวี จํากัด (มหาชน) รองศาสตราจารย์ ดร.นิยม วงศ์พงษ์คํา รองอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และคุณปรัชญา ปิ่นแก้ว ผู้กํากับภาพยนตร์และอดีตนายกสมาคมผู้กํากับภาพยนตร์ไทย และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรีชา สาคร อาจารย์ประจําภาควิชานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม พร้อมทั้งแนะนําหลักสูตรอบรมระยะสั้นของสถาบัน จํานวน 10 หลักสูตร ได้แก่Acting for Film, Film Directing, Screen Writing, Storytelling, Story Boarding, Film Editing, Production Design, Lightingfor Film, Sound for Film และ Cinematography ทุกหลักสูตรของสถาบันได้รับเกียรติจากผู้กํากับภาพยนตร์ชื่อดังและผู้เชี่ยวชาญด้านการแสดงร่วมเป็นวิทยากรในการอบรม และสําหรับ 2 หลักสูตรแรกที่จะเปิดอบรม จะเป็นหลักสูตร Acting for Film ระยะเวลาอบรม 48 ชั่วโมง ผู้เข้าร่วมอบรมจะได้เรียนรู้หลักการแสดงและฝึกปฏิบัติจริงเพื่อเป็นนักแสดงในภาพยนตร์ และหลักสูตร Film Directing ระยะเวลาอบรม 18 ชั่วโมง ลงลึกถึงหลักการและลงมือฝึกปฏิบัติการลําดับภาพยนตร์ การตีความบทภาพยนตร์ในการลําดับภาพกับวิทยากรผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมภาพยนตร์ รับสมัครผู้ที่สนใจเข้าร่วมอบรมทุกกลุ่ม ทุกเพศ และทุกวัย และพิเศษสําหรับผู้สมัครที่ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมอบรมมีโอกาสได้เรียนรู้ผ่านประสบการณ์โดยตรงจากการผลิตภาพยนตร์ เรื่อง “4 ขมัง” ควบคุมการสร้างโดย ธนิตย์ จิตนุกูล ปรัชญา ปิ่นแก้ว และบัณฑิต ทองดี มีผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้เป็นจํานวนมาก นับว่าเป็นการสานพลังคนขอนแก่นที่ร่วมก่อตั้ง “สถาบันที่ผลิตบุคลากรด้านอุตสาหกรรมภาพยนตร์ที่ดีที่สุดในประเทศไทย (The Best Film School inThailand)” และผลักดันเมืองแคนให้เป็นเมืองหนังของโลกอย่างแท้จริง


สำหรับผู้ที่สนใจร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับ “แก่นฟิล์ม อคาเดมี่ (Kaen Film Academy)” สามารถติดตามรายละเอียดหลักสูตร การรับสมัคร และข่าวสารของสถาบัน ได้ที่ facebook.com/kaenfilmacademy สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม คุณนิศาชล ศรีเทพอุบล โทรศัพท์084-604-2006, nisaar@kku.ac.th

วิตติกา ทางชั้น : ข่าว
วรัญญู ดอนเหนือ : เรียบเรียง
บรรพต พิลาพันธ์ : ภาพ

Scroll to Top