วิศวะ ฯ มข. สุดปลื้ม ! ผ่านการประเมินระดับ 300 คะแนน (EdPEx300) รุ่นที่ 5

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นผ่านการประเมินระดับ 300 คะแนน (EdPEx300) รุ่นที่ 5 จากคณะอนุกรรมการพัฒนาและยกระดับคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.)   

 

รศ.ดร.รัชพล  สันติวรากร คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
รศ.ดร.รัชพล  สันติวรากร คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

        รศ.ดร.รัชพล สันติวรากร คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น รายงานถึงข่าวที่น่ายินดีจากคณะ ฯ  ว่าคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นผ่านการประเมินจากคณะอนุกรรมการพัฒนาและยกระดับคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว. เห็นชอบให้คณะวิศวกรรมศาสตร์ ผ่านการประเมินระดับ 300 คะแนน (EdPEx300) รุ่นที่ 5 พร้อมกับกล่าวถึงการได้รับการเห็นชอบจากคณะกรรมการให้ผ่านการประเมินครั้งนี้ ว่าขอขอบคุณคณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา ศิษย์เก่า พันธมิตรทุกท่านที่มีส่วนร่วมของความสำเร็จในครั้งนี้ เป็นเครื่องการันตีว่าการบริหารงานของคณะวิศวกรรมศาสตร์ เป็นระบบที่มีประสิทธิผล ด้วยกระบวนการทำงานที่มุ่งเน้นผู้เรียน ผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและบุคลากรทุกกลุ่ม จะทำให้เกิดผลลัพธ์ที่ดีและนำไปสู่ความเป็นเลิศได้

        ที่สำคัญ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ยังคงเดินหน้าพัฒนาต่อไปอย่างต่อเนื่องเพื่อให้เป็นคณะวิศวกรรมเพื่อการพัฒนาสังคมที่ยั่งยืนต่อไป             

        ทั้งนี้ EdPEx ย่อมาจาก “Education Criteria for Performance Excellence” หรือ “เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ” ซึ่งเป็นกรอบการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการตามแนวทางของเกณฑ์ Malcolm Baldrige National Quality Award : MBNQA ที่เป็นต้นแบบของรางวัลคุณภาพแห่งชาติ     

วบรวม ข่าว : เบญจมาภรณ์ มามุข  ข้อมูล : Facebook : ratchaphon Suntivarakorn

Scroll to Top